Przejdź do treści

Podkarpackie – badania i rozwój


Przedmiot wsparcia

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.1 Badania i rozwój w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-27.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiedni wpis w ewidencji, uzyskują przychody z tej działalności przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz prowadzą działalność na terenie województwa podkarpackiego.
 • Wsparcie skierowane jest na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:
  • prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R (moduły obligatoryjne – koszty związane z ich realizacją stanowią większość kosztów kwalifikowanych w projekcie),
  • prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R) i/lub prace wdrożeniowe (moduły fakultatywne, których realizacja jest możliwa w celu lepszego dopasowania zakresu wsparcia do zidentyfikowanych potrzeb podmiotów objętych wsparciem),
  • dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu.
 • Moduły wchodzące w skład projektu muszą realizować wspólny cel określony w projekcie i powinny być ze sobą logicznie powiązane.
 • Weryfikowane będzie czy realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie wpisuje się w obszary wsparcia inteligentnej specjalizacji wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.
 • Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest plan prac badawczo-rozwojowych, który podlega ocenie.
 • Projekt jest oceniany pod kątem nowości w stosunku do tego, co jest oferowane aktualnie na rynku.
 • W ramach oceny będzie weryfikowane czy projekt jest przedsięwzięciem ukierunkowanym na transformację w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz inne działania związane z tzw. zazielenianiem przedsiębiorstw.
 • Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z organizacją badawczą.

Sposób finansowania

 • maksymalny poziom dofinansowania: od 40% do 80%
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 tys. zł
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 35 mln zł

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 31.08.2023 r.
 • zakończenie naboru: 30.11.2023 r.

Budżet konkursu

90 mln zł

Organizator

Urząd Województwa Podkarpackiego


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: