Przejdź do treści

Małopolskie – wdrażanie innowacji


Pieniądze na innowacje

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wdrażanie innowacji produktowych i procesowych w sektorze MŚP poprzez wykorzystanie wyników prac B+R. Nabór jest realizowany w ramach działania 1.12 Wdrażanie innowacji Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Główne zasady

 • O wsparcie mogę ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.
 • Przedmiotem projektu będzie realizacja przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
 • Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa lub nabyte. Jeśli prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę, wówczas, wraz z wnioskiem o dofinansowanie, złożyć należy opis posiadanych wyników prac B+R.
 • Wnioskodawca na moment składania wniosku musi dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych.
 • W ramach projektu możliwe będzie uzyskanie wsparcia na:
  • zakup nowych środków trwałych wraz z kosztem ich montażu,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty prac i materiałów budowlanych bezpośrednio związanych z montażem środków trwałych nabytych w ramach projektu,
  • usług doradczych, w tym z zakresu pomocy przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa,
  • usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie dotyczącym projektu, szczególnie w obszarze nowych technologii, zarządzania innowacjami.
 • Wspierane inwestycje nie będą miały charakteru odtworzeniowego, ale tylko i wyłącznie rozwojowy.
 • Wsparcie w ramach naboru jest udzielane w formie dotacji warunkowej, w podziale na część bezzwrotną oraz część zwrotną.
 • Premiowane będą przedsięwzięcia:
  • zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją,
  • zlokalizowane na terenie gmin zmarginalizowanych,
  • przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN
 • intensywność wsparcia: od 50% do 85%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 21.02.2024 r.
 • zakończenie naboru: 06.05.2024 r.

Budżet konkursu

44,7 mln PLN

Organizator

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na