Lubelskie – badania i innowacje

Pieniądze na badania i innowacje

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wzrost znaczenia badań i innowacji w strukturze społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii z wykorzystaniem regionalnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich konsorcja oraz konsorcja przedsiębiorstw w organizacjami badawczymi.
 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
 • Wsparcie jest udzielane na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa, w tym:
  • opracowanie nowych produktów, usług i procesów lub też
  • wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, usług i procesów (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe) oraz
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (komponent wdrożeniowy) przez MŚP.
 • Każdy projekt obligatoryjnie musi zawierać komponent B+R i komponent wdrożeniowy.
 • Rezultatem prowadzonych prac B+R musi być produkt/usługa/technologia/proces wpisujący się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego.
 • Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej, co najmniej w skali regionalnej.
 • Realizacja projektu musi wynikać z długofalowej strategii rozwoju w zakresie prac B+R, uwzględniającej przeprowadzenie prac B+R objętych projektem oraz ich komercjalizację, którą należy przedłożyć jako obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.
 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest pod warunkiem, gdy inwestycja wiąże się ze współpracą z MŚP.
 • Komponent wdrożeniowy może być realizowany wyłącznie przez przedsiębiorstwo z sektora MŚP, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie przez MŚP będące liderem konsorcjum.
 • Preferencją objęte będą projekty zawierające elementy współpracy ponadregionalnej, transgranicznej lub ponadnarodowej, w tym projekty programu „Horyzont Europa”.

Sposób finansowania

 • Maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 3 000 000 zł.
 • Maksymalna intensywność wsparcia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i typu projektu: do 80%.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 28.04.2023 r.
 • zakończenie naboru: 12.06.2023 r.

Budżet konkursu

74 900 800,00 zł

Organizator

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie