Przejdź do treści

Lubelskie – badania i innowacje


Pieniądze na prace B+R

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wsparcie projektów B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja prowadzące do opracowania nowych produktów/usług, procesów lub też znaczących ulepszeń do istniejących rozwiązań. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.   

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz partnerstwa przedsiębiorstw także z organizacjami badawczymi.
 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest pod warunkiem, gdy inwestycja wiąże się ze współpracą z MŚP.
 • Przedmiotem wsparcia są projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.
 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
 • Wsparcie ma na celu wzrost znaczenia badań i innowacji w strukturze społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.
 • Realizacja projektu musi wynikać z długofalowej strategii rozwoju w zakresie prac B+R, uwzględniającej przeprowadzenie prac B+R objętych projektem oraz ich komercjalizację, którą należy przedłożyć jako obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.
 • Preferencją objęte będą projekty zawierające elementy współpracy ponadregionalnej, transgranicznej lub ponadnarodowej, w tym projekty programu „Horyzont Europa”.

Sposób finansowania

 • maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 2 500 000 PLN
 • intensywność wsparcia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz typu projektu: od 40% do 80%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 02.04.2024
 • zakończenie naboru: 31.05.2024

Budżet konkursu

25,8 mln PLN

Organizator

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na