Kredyt technologiczny

Pieniądze na wdrożenie nowych technologii

Przedmiot wsparcia

Kredyt technologiczny to bezzwrotny instrument wspierający wdrożenie własnych lub nabytych technologii w przedsiębiorstwach MŚP, którego celem jest wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Instrument jest realizowany w ramach działania 2.32 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-27.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przedmiotem wsparcia są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.
 • Wsparcie ma formę premii technologicznej wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Służy ono częściowej spłacie kredytu inwestycyjnego, który przedsiębiorca zaciągnął w banku kredytującym współpracującym z BGK. Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie wydatków w projekcie niezbędnych do wdrożenia na rynek innowacji produktowych lub procesowych, w wyniku zastosowania nowej technologii.
 • Planowana do wdrożenia i opisana we wniosku technologia musi być gotowa do wdrożenia – wszelkie prace badawczo-rozwojowe (B+R) muszą być zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do BGK.
 • Planowana do wdrożenia technologia musi być nowa i nie była dotychczas stosowana przez wnioskodawcę i nie jest kopią lub powieleniem innej, już istniejącej technologii.
 • Należy odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.
 • Wnioskodawca musi wprowadzić rezultaty projektu do sprzedaży. Ocenie podlega m.in. ich nowość i potencjał rynkowy oraz to, czy są one wynikiem wdrożenia opisanej we wniosku technologii.
 • Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją, w tym:
  • nabycie gruntu i prawa własności nieruchomości;
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych;
  • nabycie robót i materiałów budowlanych;
  • nabycie oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych;
  • raty spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę umowy leasingu;
  • wydatki na wykonane studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne;
  • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Finansowanie

 • maksymalna wartość projektu do 50 mln euro
 • intensywność wsparcia do 70%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 23.03.2023 r.
 • zakończenie naboru: 31.05.2023 r.

Alokacja na konkurs

578 mln zł

Organizator

Bank Gospodarstwa Krajowego