INFOSTRATEG

Pieniądze na technologie rozpoznawania obiektów

Przedmiot wsparcia

Celem Programu INFOSTRATEG jest wsparcie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji i blockchain poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących te technologie bezpośrednio w praktyce. Kolejny szósty konkurs ma na celu wybór projektów dotyczących zautomatyzowanych procesów rozpoznawania obiektów z wykorzystaniem technologii obrazowania lotniczego i satelitarnego.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium RP, w tym: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz ich konsorcja.
 • Przedmiotem projektu mogą być badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, albo prace przedwdrożeniowe.
 • Zakres tematyczny konkursu obejmuje:
  • różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych,
  • scenariusze selektywnej ochrony roślin,
  • rozpoznawania na filmie zachowań ludzkich.
 • Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy:
  • faza I (Proof of Concept), która koncentruje się na: 1) stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie; 2) zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;
  • faza II, która koncentruje się na: stworzeniu generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia;
  • faza III, która koncentruje się na: 1) ulepszaniu powstałego systemu, 2) realizacji prac przedwdrożeniowych i przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II.

Warunkiem przekazania finansowania na realizację fazy odpowiednio II lub III jest pozytywna ocena raportu z wykonania fazy odpowiednio I lub II, dokonywana na postawie zdefiniowanych kryteriów przejścia z fazy do fazy. Wykonawca projektu ponosi ryzyko zakończenia współpracy po fazie I albo po fazie II, jeśli jego projekt nie spełni kryteriów przejścia.

 • Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów, ze względu na opracowywanie alternatywnych rozwiązań tego samego zagadnienia.
 • Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Sposób finansowania

 • maksymalny poziom dofinansowania dla poszczególnych faz projektu wynosi od 3 mln zł do 15 mln zł i wynika z wyboru zakresu tematycznego,
 • maksymalna intensywność wsparcia: 90%.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 7 kwietnia 2023 r.
 • zakończenie naboru: 9 czerwca 2023 r.

Budżet konkursu

70 mln zł.

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju