Przejdź do treści

Ocena dojrzałości cyfrowej koordynatorów klastrów

Witaj w narzędziu do oceny dojrzałości cyfrowej koordynatorów klastrów! Dowiedz się, czy wystarczająco wspierasz procesy cyfryzacji! Wypełnij ankietę i sprawdź swój wynik!

Szkolenia

W zakresie działań edukacyjno-szkoleniowych, nakierowanych na podnoszenie kompetencji cyfrowych, koordynator: (jednokrotny wybór)

1. nie podejmuje żadnej aktywności,

2. identyfikuje potrzeby szkoleniowe i nie podejmuje żadnych innych działań,

3. identyfikuje potrzeby szkoleniowe i na tej podstawie opracowuje program szkoleń,

4. identyfikuje potrzeby, opracowuje program i zapewnia realizację wybranych szkoleń,

5. identyfikuje potrzeby, opracowuje program i zapewnia realizację zaplanowanych szkoleń, zgodnie z przyjętym harmonogramem,

6. identyfikuje potrzeby, opracowuje program, zapewnia realizację szkoleń i monitoruje wdrożone usprawnienia w organizacjach zrzeszonych, dzięki nabytym umiejętnościom.

Podstawowe technologie

Z których podstawowych rozwiązań cyfrowych korzysta koordynator klastra w swojej działalności? (wielokrotny wybór)

Efektywność operacyjna

Z których rozwiązań korzysta koordynator klastra w celu podniesienia efektywności i wydajności pracy w ramach klastrowego łańcucha/ów wartości? (wielokrotny wybór)

Zaawansowane technologie

Które z zaawansowanych technologii cyfrowych są wykorzystywane w klastrze (także poza organizacją koordynatora)? (wielokrotny wybór)

Zaawansowane technologie

Strategia cyfryzacji

Koordynator klastra, w zakresie strategii cyfryzacji: (jednokrotny wybór)

1. nie podejmuje żadnej aktywności,

2. posiada ogólną strategię rozwoju, która w niewielkim stopniu odnosi się do cyfryzacji,

3. posiada strategię rozwoju ze zdefiniowanym celem strategicznym w zakresie cyfryzacji i planuje go realizować,

4. posiada strategię rozwoju i realizuje cel strategiczny w zakresie cyfryzacji, który został zoperacjonalizowany poprzez wskaźniki i harmonogram,

5. posiada strategię rozwoju i zapewnia realizuję celu strategicznego w zakresie cyfryzacji, który został zoperacjonalizowany poprzez wskaźniki, harmonogram i sprecyzowane źródła finansowania,

6. posiada kompleksową mapę drogową cyfryzacji klastra, którą realizuje zgodnie z harmonogramem oraz dzięki sprecyzowanym źródłom finansowania.

Świadczone usługi

Jakie usługi w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw świadczy koordynator klastra? (wielokrotny wybór):

Bezpieczeństwo

Koordynator klastra w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa (jednokrotny wybór)

1. nie podejmuje żadnych działań,

2. planuje wdrożenie polityki ochrony informacji,

3. posiada politykę ochrony informacji ale nie stosuje żadnych form zabezpieczeń teleinformatycznych,

4. posiada politykę ochrony informacji i stosuje wybrane formy zabezpieczeń teleinformatycznych,

5. posiada kompleksową strategię zapewnienia cyberbezpieczeństwa, zawierającą politykę ochrony informacji oraz stosuje wskazane w niej zabezpieczenia techniczne, fizyczne i teleinformatyczne,

6. posiada kompleksową strategię zapewnienia cyberbezpieczeństwa (zawierającą politykę ochrony informacji oraz stosuje wskazane w niej zabezpieczenia techniczne, fizyczne i teleinformatyczne), która jest cyklicznie aktualizowana i audytowana.

Rezultaty

Rezultatem działań prowadzonych przez koordynatora klastra w zakresie cyfryzacji jest tworzenie wartości dodanej w postaci: (wielokrotny wybór)

Wyrażam zgodę na: