Przejdź do treści

Polityka prywatności — kandydaci do pracy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. Malczewskiego 24, 26-609 Radom, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784300, legitymująca się numerem REGON: 383266132 i NIP: 7962990469 zwana dalej „FPPP” lub „Administrator”.

Aby skontaktować się z Administratorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: RODO@fppp.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby FPPP, to jest: ul. Malczewskiego 24, 26-609 Radom.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji z Twoim udziałem – przez okres prowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu wycofania zgody [podstawa prawna art. 6 pkt 1 lit. c RODO przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy), niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy z Tobą – art. 6 pkt 1 b) RODO, a w pozostałym zakresie w jakim podajesz nam swoje dane – 6 pkt 1 a) RODO – Twoja zgoda].

Odbiorcy danych

Administrator może przekazać zebrane dane do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, w szczególności: firmy świadczące usługi IT, obsługę kadrowo-płacową oraz księgowości. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Twoje dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać przekazane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora prowadzących działalność poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Administrator zadba o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

Prawa podmiotów danych

Żądanie skorzystania z przysługujących Ci praw możesz kierować za pomocą poczty e-mail na adres: RODO@fppp.gov.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. Kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą Administratorowi potwierdzić Twoją tożsamość tak, by osoba nieuprawniona nie uzyskiwała dostępu do Twoich danych.

Masz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

 1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych
  Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które Administrator przechowuje, lub do których ma dostęp. Na Twoje żądanie Administrator wyśle Ci również kopię Twoich danych osobowych, które przetwarza.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Administrator podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Powinieneś pamiętać jednak, że jest to wspólna odpowiedzialność Twoja i Administratora. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, powinieneś o tym zawiadomić Administratora.
 3. Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu, jak również prawo do żądania przekazania tych danych innemu Administratorowi, którego wskażesz.
 4. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania
  We wskazanych w przepisach przypadkach masz uprawnienie, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a Administrator nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się na cele marketingowe). Uprawnienie to zostanie wykonane przez Administratora bez nieuzasadnionej zwłoki i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Administratora obowiązku przetwarzania danych. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od indywidualnej sytuacji możesz mieć prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (wliczając w to sytuacje, gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes – w szczególności na cele marketingu bezpośredniego). W takich sytuacjach Administrator nie będzie kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do wniesienia skargi i do ochrony prawnej przed sądem
  Masz w każdym czasie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem – w konkretnej sprawie, w której uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.