Przejdź do treści

Ankieta samooceny – Skan ADMA

Gdzie jesteś na drodze transformacji? Czy Twoja fabryka jest Fabryką Przyszłości?

Celem realizacji skanu w siedmiu kluczowych obszarach transformacji jest zaznajomienie Państwa firmy z nowymi wyzwaniami zdefiniowanymi w celu zmotywowania firm do ciągłego doskonalenia i transformacji w celu stania się Fabryką Przyszłości.

Metodologia ADMA (ang. ADvanced MAnufacturing) ukierunkowana jest na analizę poziomu zaawansowania/dojrzałości przedsiębiorstw produkcyjnych (w szczególności MŚP) oraz tworzenie efektywnych planów ich transformacji w kierunku Fabryk Przyszłości. W ramach metodologii ADMA zdefiniowano siedem obszarów transformacji:

Przeprowadzanie poprawnej oceny dojrzałości przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia samooceny przeprowadzonej przez co najmniej 3-5 liderów głównych obszarów organizacyjnych: dyrektora zakładu, szefa produkcji, utrzymania ruchu, działu IT, zaopatrzenia, sprzedaży, HR, i innych.

Badane kategorie

Zaawansowane technologie produkcyjne

Obszar transformacji dotyczący wprowadzania w fabryce najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych oraz przy szybkim rozwoju nowych technologii, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją nie mogą pozwolić sobie na działanie w oparciu o przestarzałe i mało wydajne maszyny. Dlatego też w Fabrykach Przyszłości opracowuje się własne, specjalne urządzenia wykorzystywane w kluczowych etapach produkcji. Tym samym, fabryki dysponują unikatowym wyposażeniem stanowiącym ich przewagę konkurencyjną.

Zagadnienia szczegółowe:

 • Wizja
 • Poziom kompetencji
 • Wprowadzanie zmian
 • Zorientowanie na interesariuszy

Fabryka cyfrowa

W Fabryce Przyszłości z powodzeniem wdrażane są technologie cyfrowe. Pracownicy dostają wsparcie dzięki cyfrowo zintegrowanym procesom. Dostępność informacji w postaci cyfrowej umożliwia symulację wirtualnych scenariuszy przed realizacją rzeczywistych działań. Cyfrowa fabryka zapewnia aktualność, pewność i precyzję gromadzonych danych w dowolnym momencie. Każda pozycja danych jest wprowadzana do systemu tylko raz, tworząc tzw. pojedyncze źródło prawdy (ang. SSOT – Single Source of Truth). Wszystkie inne korzystające z tych danych systemy automatycznie je pobierają.

Zagadnienia szczegółowe:

 • Infrastruktura teleinformatyczna
 • Potencjał cyfrowy

Fabryka ekologiczna

Zrównoważona eko-produkcja obejmuje elastyczny system produkcji oparty na dostępności surowców i materiałów pomocniczych. Takie systemy są zdolne do zamknięcia cyklu materiałowego w celu optymalizacji efektywności zużycia surowców. Celem systemu produkcji jest redukcja zużycia energii oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Firmy zaawansowane w eko-produkcji dobrze rozumieją znaczenie swoich działań i ich wpływ na środowisko, a także nieustannie szukają sposobów na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko swoich procesów, produktów i usług.

Zagadnienia szczegółowe:

 • Zarządzanie zasobami
 • Zgodność i innowacje

Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta

Fabryki Przyszłości analizują oczekiwania klientów i wykorzystują je jako kluczowy czynnik rozwojowy oraz punkt wyjścia dla nowych rozwiązań i procesów. Wysokiej jakości produkty, procesy produkcyjne i świadczone usługi są wynikiem wielofunkcyjnego i interdyscyplinarnego podejścia do projektowania. Kompleksowa inżynieria wspierana przez wirtualne modele (w tym cyfrowe bliźniaki) i narzędzia symulacyjne, skutkuje optymalizacją procesów, a w konsekwencji maksymalizacją korzyści w zakresie projektowania, produkcji, użytkowania, serwisowania, utylizacji (w całym łańcuchu wartości).

Zagadnienia szczegółowe:

 • Koncentracja na kliencie i propozycja wartości
 • Solidne procesy inżynieryjne

Inteligentna produkcja

Inteligentna produkcja oznacza efektywne łączenie ludzkich możliwości i technologii, często dzięki wdrażaniu „samouczących się”, inteligentnych systemów produkcyjnych. Fabryki przyszłości ukierunkowane na inteligentne wytwarzanie koncentrują się nie tylko na jakości produktu, terminach dostaw i niezawodności, ale także na zwiększaniu elastyczności oraz maksymalnym wsparciu pracowników na hali produkcyjnej. Hala produkcyjna Fabryki Przyszłości, dzięki wykorzystaniu danych i automatyzacji, jest powiązana z większością funkcji w organizacji w odniesieniu do całego łańcucha wartości. Celem jest osiągnięcie zarówno maksymalnej wydajności i elastyczności, jak i zapewnienie nowej wartości dla operatorów maszyn i pracowników hali produkcyjnej.

Zagadnienia szczegółowe:

 • Interakcja człowiek-maszyna
 • Procesy planowania i kontroli produkcji

Organizacja skupiona na człowieku

Zaangażowanie pracowników w rozwój firmy ma kluczowe znaczenie. W Fabryce Przyszłości pracownicy współpracują w zespołach posiadających autonomię i przestrzeń dla pełnego wykorzystania i rozwoju swoich kompetencji i umiejętności. Pracownicy są stale motywowani i wspierani przez organizację i kadrę zarządzającą (poprzez szkolenia, coaching, mentoring) w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego, inspirowani do udziału w projektach ciągłego doskonalenia procesów.

Zagadnienia szczegółowe:

 • Indywidualny pracownik
 • Zespół
 • Przywództwo
 • Organizacja

Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości

Fabryki Przyszłości coraz częściej funkcjonują w ramach sieci powiązanych ze sobą organizacji, które generują, zdobywają i integrują określone zasoby, wiedzę i kompetencje w celu współtworzenia nowych rozwiązań, produktów i / lub technologii. „Usieciowienie” odnosi się do zdolności integrowania i efektywnego wykorzystywania nabywanych kompetencji w oparciu o elastyczne i zdecentralizowane zarządzanie w ramach sieci. W kontekście dynamicznego rozwoju technologii i zmian rynkowych, w tym wymagań klientów, innowacyjne firmy w celu utrzymania lub zwiększania konkurencyjności rozwijają produkty, procesy produkcyjne i usługi biorąc pod uwagę wyzwania w całym łańcuchu wartości. Tym samym nie mogą polegać wyłącznie na własnych zasobach i zastrzeżonych rozwiązaniach. Fabryki ewoluują od pojedynczych graczy do organizacji sieciowych, które dzielą zarówno ryzyko, jak i kapitał.

Zagadnienia szczegółowe:

 • Współpraca i partnerstwo
 • Zewnętrzna wiedza specjalistyczna i zarządzanie wiedzą

Metodyka i uwagi

Na każde z pytań należy odpowiedzieć zaznaczając jedną z pięciu dostępnych opcji.

Do korzystania z narzędzia niezbędna jest przeglądarka wspierająca współczesne technologie (testowane są aktualne wersje Chrome, Edge i Firefox).

Przyciski do przejścia do następnej strony i przesyłania odblokowują się po wypełnieniu wymaganych pól (przycisków radiowych i innych oznaczonych *); jeśli przycisk jest wygaszony, to można najechać go lub tapnąć, a pod polami, które trzeba jeszcze wypełnić pojawią się czerwone komunikaty. Stan formularza jest na bieżąco zapisywany, więc można w dowolnym momencie przerwać badanie i wrócić do niego później (na tym samym urządzeniu).

Postęp w wypełnieniu ankiety jest widoczny na pasku kolorowych kropek ponad formularzem; za ich pomocą można również powrócić do wcześniejszych obszarów. Przesłanie formularza jest możliwe po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania ankiety. Po przesłaniu zostaną Państwo przekierowani do raportu, który można pobrać w formacie .pdf używając linku na dole strony. Raport można też udostępnić konsultantowi lub innym zainteresowanym kopiując link z paska adresowego przeglądarki.

Gdzie jesteś na drodze transformacji? Czy Twoja fabryka jest Fabryką Przyszłości?

Mogą Cię też zainteresować