Przejdź do treści

Skan transformacji

Na następnych stronach znajduje się 51 pytań zgodnych z metodologią ADMA ukierunkowanych na analizę poziomu zaawansowania / dojrzałości przedsiębiorstw produkcyjnych, podzielonych na siedem obszarów transformacji.

W celu przejścia dalej w każdym pytaniu zaznacz jedną z pięciu odpowiedzi najbardziej adekwatnych do sytuacji badanego przedsiębiorstwa.

Do korzystania z narzędzia niezbędna jest przeglądarka wspierająca współczesne technologie (testowane są aktualne wersje Chrome, Edge i Firefox).

Przyciski do przejścia do następnej strony i przesyłania odblokowują się po wypełnieniu wymaganych pól (przycisków radiowych i innych oznaczonych *); jeśli przycisk jest wygaszony, to można najechać go lub tapnąć, a pod polami, które trzeba jeszcze wypełnić pojawią się czerwone komunikaty. Stan formularza jest na bieżąco zapisywany, więc można w dowolnym momencie przerwać badanie i wrócić do niego później (na tym samym urządzeniu).

Postęp w wypełnieniu ankiety jest widoczny na pasku kolorowych kropek ponad formularzem; za ich pomocą można również powrócić do wcześniejszych obszarów. Przesłanie formularza jest możliwe po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania ankiety. Po przesłaniu zostaną Państwo przekierowani do raportu, który można pobrać w formacie .pdf używając linku na dole strony. Raport można też udostępnić konsultantowi lub innym zainteresowanym kopiując link z paska adresowego przeglądarki.

Transformacja 1 – Zaawansowane technologie produkcyjne

Ten obszar transformacji dotyczy wprowadzania w fabryce najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych.

W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych oraz przy szybkim rozwoju nowych technologii, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją nie mogą pozwolić sobie na działanie w oparciu o przestarzałe i mało wydajne maszyny. Dlatego też, w Fabrykach Przyszłości opracowuje się własne, specjalne urządzenia wykorzystywane w kluczowych etapach produkcji. Tym samym, fabryki dysponują unikatowym wyposażeniem stanowiącym ich przewagę konkurencyjną.

Transformacja 1 – Zaawansowane technologie produkcyjne

Wizja

W Fabryce Przyszłości istnieje jasna wizja tego, jak użyta powinna być technologia w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej. Na podstawie tej wizji tworzony jest strategiczny plan działań.

Strategia: Stosowana jest przejrzysta polityka inwestycyjna, która odpowiada strategicznej wizji.

Poszerzanie wiedzy: Technologia ewoluuje w szybkim tempie sprawiając, że niezbędne staje się zbieranie informacji i budowanie wiedzy w celu wspierania decyzji inwestycyjnych.

Poziom kompetencji

Fabryka Przyszłości potrafi wdrażać i stosować zaawansowane technologie produkcyjne.

Technologia: Stosowane są najnowocześniejsze technologie produkcyjne.

Integracja: Zaawansowane technologie produkcyjne są wdrażane świadomie, z uwzględnieniem specyfiki procesów produkcyjnych oraz ich rozwijania w przyszłości.

Jakość: Wykorzystywane zaawansowane technologie produkcyjne są w stanie sprostać, a nawet wyznaczać standardy jakości.

Pracownicy: Pracownicy mają kwalifikacje odpowiednie do obsługi zaawansowanych technologii produkcyjnych.

Wprowadzanie zmian

Zaawansowane technologie produkcyjne są zarządzane w profesjonalny sposób.

Utrzymanie ruchu: Strategia utrzymania ruchu pozwala na osiąganie wysokiego poziomu Całkowitej Efektywności Wyposażenia (ang. Overall Equipment Efficiency).

Narzędzia: Krótki czas realizacji zamówienia jest kluczowym czynnikiem w obsłudze urządzeń produkcyjnych dzięki zastosowaniu odpowiednich uchwytów, przyrządów i innego oprzyrządowania.

Zorientowanie na interesariuszy

Zastosowania zaawansowanych technologii produkcji są zorientowane na interesariuszy.

Obszar produkcji: Przestrzeń biurowa, produkcja i obszary montażowe ucieleśniają obraz Fabryki Przyszłości.

Zasady bezpieczeństwa: Zdrowie i bezpieczeństwo to najwyższy priorytet.

Transformacja 2 – Fabryka cyfrowa

W Fabryce Przyszłości z powodzeniem wdrażane są technologie cyfrowe.

Pracownicy dostają wsparcie dzięki cyfrowo zintegrowanym procesom. Dostępność informacji w postaci cyfrowej umożliwia symulację wirtualnych scenariuszy przed realizacją rzeczywistych działań.

Cyfrowa fabryka zapewnia aktualność, pewność i precyzję gromadzonych danych w dowolnym momencie. Każda pozycja danych jest wprowadzana do systemu tylko raz, tworząc tzw. pojedyncze źródło prawdy (ang. Single Source of Truth). Wszystkie inne korzystające z tych danych systemy automatycznie je pobierają.

Transformacja 2 – Fabryka cyfrowa

Infrastruktura teleinformatyczna

Firma ma elastyczną i bezpieczną infrastrukturę teleinformatyczną, która umożliwia transformację cyfrową.

Połączona hala produkcyjna: Urządzenia na hali produkcyjnej są połączone w celu umożliwienia wymiany danych.

Cyfrowe wspomaganie łańcucha dostaw: Łańcuch zaopatrzenia jest cyfrowo połączony.

Bezpieczna infrastruktura cyfrowa: Zarządzanie informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem (ang. Security Information and Event Management) gwarantuje płynność operacji produkcyjnych.

Potencjał cyfrowy

Oprócz posiadania cyfrowych możliwości optymalizacji produkcji z wykorzystaniem danych o procesach, firma przełożyła również swoją wizję cyfryzacji na strategię i szczegółowy plan działania.

Przejrzyste informacje na temat sytuacji w hali produkcyjnej: Dane z produkcji zbierane w czasie rzeczywistym są używane w celu optymalizacji i podejmowania decyzji.

Cyfrowe wsparcie operatora: Cyfrowe narzędzia wspierają operatorów w wykonywaniu ich zadań.

Integracja aplikacji i danych: Aplikacje i dane są zintegrowane.

Transformacja cyfrowa jest świadomie zarządzana i stanowi część DNA firmy.

Transformacja 3 – Fabryka ekologiczna

Zrównoważona eko-produkcja obejmuje elastyczny system produkcji oparty na dostępności surowców i materiałów pomocniczych.

Takie systemy są zdolne do zamknięcia cyklu materiałowego w celu optymalizacji efektywności zużycia surowców. Celem systemu produkcji jest redukcja zużycia energii oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Firmy zaawansowane w eko-produkcji dobrze rozumieją znaczenie swoich działań i ich wpływ na środowisko, a także nieustannie szukają sposobów na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko swoich procesów, produktów i usług.

Transformacja 3 – Fabryka ekologiczna

Zarządzanie zasobami

Firma systematycznie zmniejsza swoją zależność od nieodnawialnych źródeł energii, surowców i materiałów pomocniczych, a także wody.

Zużycie materiałów: Firma redukuje zużycie materiałów przez optymalizację produktów i procesu produkcji.

Zużycie energii: Firma redukuje zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Zarządzanie odpadami: Firma redukuje ilość odpadów oraz emisje ze swoich produktów i procesów, tym samym odzyskując jak najwięcej materiałów i energii.

Zgodność i innowacje

Elastyczna i solidna organizacja z powodzeniem wytrzymuje wpływ zmian klimatu i efekt wyczerpywania zasobów naturalnych.

Zasady, regulacje i standardy: Firma aktywnie stosuje się zarówno do istniejących już jak i nowych zasad, regulacji i standardów.

Kluczowe wskaźniki wpływu na środowisko: Wskaźniki wpływu na środowisko kształtują sposób działania firmy.

Proces biznesowy: Firma stosuje konkretny proces biznesowy oraz system zarządzania w celu minimalizacji wpływu na środowisko.

Innowacyjne podejście do ekologii: Firma angażuje swoją siatkę kontaktów oraz interesariuszy w celu redukowania wpływu na środowisko. Innowacyjne, ekologiczne technologie są używane przy projektowaniu produktu, procesach przemysłowych i logistyce.

Transformacja 4 – Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta

Fabryki Przyszłości analizują oczekiwania klientów i wykorzystują je jako kluczowy czynnik rozwojowy oraz punkt wyjścia dla nowych rozwiązań i procesów.

Wysokiej jakości produkty, procesy produkcyjne i świadczone usługi są wynikiem wielofunkcyjnego i interdyscyplinarnego podejścia do projektowania. Kompleksowa inżynieria wspierana przez wirtualne modele (w tym cyfrowe bliźniaki) i narzędzia symulacyjne, skutkuje optymalizacją procesów, a w konsekwencji maksymalizacją korzyści w zakresie projektowania, produkcji, użytkowania, serwisowania, utylizacji (w całym łańcuchu wartości).

Transformacja 4 – Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta

Koncentracja na kliencie i propozycja wartości

Firma maksymalizuje wartość dla klienta, jednocześnie ostrożnie zarządzając powiązanymi kosztami i ryzykiem.

Integracja klientów: Informacje o rynku i klientach są systematycznie gromadzone, włączane do systemu oraz dokumentowane podczas rozwoju produktu, procesu oraz usług.

Personalizacja: W celu zaspokojenia jak największej liczby indywidualnych potrzeb klientów, firma opracowuje, wdraża i dokumentuje podejście oparte na znormalizowanych blokach konstrukcyjnych (ang. Standardized Building Block) – zwane również podejściem modułowym (ang. Modular Approach). Celem jest zaoferowanie klientowi wielu opcji produktu, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najniższej złożoności technologicznej. To podejście znane jest również jako projektowanie zorientowanie na wytwarzanie (ang. Design for Manufacturing)

Usługi (serwicyzacja): Propozycja wartości firmy nie koncentruje się wyłącznie na samym produkcie, ale obejmuje również ofertę kompleksowych usług serwisowania (np. producent maszyn może monitorować i analizować dane eksploatacyjne z konkretnej maszyny zlokalizowanej w siedzibie klienta, co umożliwia przewidywanie dokładnego czasu i potrzeb związanych z konserwacją monitorowanej maszyny).

Solidne procesy inżynieryjne

Aby przyspieszyć wprowadzanie produktu na rynek, zapewniać ich najwyższą jakość oraz maksymalizować korzyści ekonomiczne, firma wykorzystuje wystandaryzowane metody zarządzania projektami oraz organizacji procesów projektowania i produkcyjnych.

Współtworzenie międzywydziałowe i zaangażowanie zainteresowanych stron: Aby jednocześnie opracowywać produkty i powiązane procesy produkcyjne, wszyscy interesariusze (wewnętrzni i zewnętrzni) angażowani są we współpracę od rozpoczęcia do zakończenia cyklu produkcyjnego. W całej organizacji budowane są wielofunkcyjne zespoły, aby szybciej i lepiej rozwijać się w kierunku wspólnego celu, unikając jednocześnie suboptymalizacji.

Standardy, narzędzia i metody (procedury): W celu zapewnienia niezawodności i przewidywalności procesu produkcyjnego stosuje się, wspierane cyfrowo, standardy inżynierii produktów, procesów i usług.

Zarządzanie jakością i solidnością: Zapobieganie i działania korygujące, zmiany w zakresie produktów i usług, procesy transferowe i testy wykonalności produkcji są dokumentowane i uwzględniane w kluczowych wskaźnikach wydajności (ang. Key Performance Indicators – KPI) dla nowych produktów, procesów i usług.

Ciągłe doskonalenie: Zasady ciągłego doskonalenia są stosowane zarówno w procesach wytwarzania, jak i procesach inżynieryjnych (projektowaniu). Każdy pracownik jest otwarty na nowe metody pracy oraz jest zaangażowany w ciągły postęp.

Transformacja 5 – Organizacja skoncentrowana na człowieku

Zaangażowanie pracowników w rozwój firmy ma kluczowe znaczenie.

W Fabryce Przyszłości pracownicy współpracują w zespołach posiadających autonomię i przestrzeń dla pełnego wykorzystania i rozwoju swoich kompetencji i umiejętności. Pracownicy są stale motywowani i wspierani przez organizację i kadrę zarządzającą (poprzez szkolenia, coaching, mentoring) w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego, inspirowani do udziału w projektach ciągłego doskonalenia procesów.

Transformacja 5 – Organizacja skoncentrowana na człowieku

Indywidualny pracownik

Firma inwestuje w tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy koncentrując się na zapewnieniu możliwości indywidualnego rozwoju i samorealizacji pracowników: rozwój umiejętności, poszerzanie wiedzy i pozyskiwanie nowych kompetencji.

Rozwój talentów i kompetencji: Organizacja zapewnia systematyczne podeście do rozwoju kompetencji i talentów poprzez narzędzia, które są używane na hali produkcyjnej, takie jak matryce elastyczności (ang. Flex Matrix). Poszczególni pracownicy mogą pracować nad swoim rozwojem przez różne techniki nauczania oraz są wspierani w ocenie dostępnych ścieżek rozwoju.

Doświadczenie i wiedza: Zdobyte doświadczenia i wyciągane wnioski są rozpowszechniane (proaktywnie) za pomocą różnych metod, zapewniając jednoczesne budowanie bazy wiedzy. W celu zarządzania i transferu wiedzy opracowano narzędzia, które wpływają na usprawnienie wtórnego zastosowania doświadczeń indywidualnych pracowników (tj. wiedzy operacyjnej zgromadzonej przez poszczególnych pracowników).

Dobre samopoczucie i jakość pracy: Poszczególni pracownicy angażowani są w różnorodne zadania (dostosowane do ich indywidualnych możliwości i talentów), realizowane w środowisku zapewniającym odpowiednią swobodę i autonomię w celu minimalizacji związanego z realizacją zadań stresu.

Zespół

Zakres autonomii poszczególnych zespołów w obszarze planowania i organizacji pracy oraz realizacji zakładanych celów i wskaźników (KPI) jest maksymalizowany, aby zapewnić jak największą wydajność produkcji, wzajemne uczenie się i zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie.

Planowanie i organizacja pracy: Zespół działa w strukturze organizacyjnej, w której stosuje się zrównoważone podejście hierarchiczne, w celu zapewnienia elastycznego planowania, angażując jednocześnie wszystkich członków zespołu. Zamiast zaangażowania innych poziomów zarządzania, organizacja umożliwia zespołom podejmowanie i wykonywanie obowiązków związanych z planowaniem i organizowaniem przewidzianej do wykonania pracy.

Kluczowe cele i wskaźniki (ang. Key Performance Indicators – KPI): Organizacja zapewnia wyjaśnienia dotyczące ogólnych celów firmy (kierowane do konkretnych zespołów), dysponując zespołom cele, na które mogą wpływać, monitorować, raportować i doskonalić poprzez własne inicjatywy.

Autonomia: Zespoły mają zapewnioną maksymalną swobodę, w ramach bieżącej sytuacji, aby zapewnić wydajną produkcję, a także rozwój, naukę i ciągłe doskonalenie. Zespoły pracują z należytym autorytetem i odpowiedzialnością.

Przywództwo

W organizacji obecna jest przejrzysta wizja i strategia. Rozwijane i wdrażane są nowe role przywódcze, takie jak trenerzy, mentorzy itp., w celu wspierania rozwoju pracowników.

Wizja i strategia: Liderzy stymulują organizację do osiągnięcia elastyczności i zorientowania na zmiany. Aktywnie promują chęć rozwoju poprzez otwartą komunikację i prezentację przyszłych możliwości. Występuje jasne i powtarzalne monitorowanie wizji i strategii

Kierunek poziomy i pionowy: Wszystkie poziomy zarządzania – zwłaszcza warstwy pośrednie – biorą udział w rozwoju poszczególnych pracowników i zespołów w celu zapewnienia elastycznego i sprawnego środowiska produkcyjnego, w którym oczekiwania i cele są jasne i buduje się zaangażowanie i motywację całego personelu. Opracowano nowe role przywódcze (takie jak trenerzy, mentorzy itp.) wspierające pracowników w ich rozwoju zawodowym.

Organizacja

W organizacji obecna jest przejrzysta wizja i strategia. Rozwijane i wdrażane są nowe role przywódcze, takie jak trenerzy, mentorzy itp., w celu wspierania rozwoju pracowników.

Ścieżka rozwoju zawodowego: Organizacja zapewnia środowisko pracy, które zapewnia stabilność zawodową poprzez uczenie się przez całe życie oraz ułatwianie wszystkim indywidualnym pracownikom ustalania własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Otwarty dialog: Istnieje otwarta komunikacja na poziomie poruszania różnych tematów pomiędzy wszystkimi poziomami hierarchii, także na temat wyników firmy. Wszyscy są postrzegani jako cenni współpracownicy i nie ma atmosfery „my” kontra „oni”.

Transformacja 6 – Inteligentna produkcja

Inteligentna produkcja oznacza efektywne łączenie ludzkich możliwości i technologii, często dzięki wdrażaniu „samouczących się”, inteligentnych systemów produkcyjnych.

Fabryki przyszłości ukierunkowane na inteligentne wytwarzanie koncentrują się nie tylko na jakości produktu, terminach dostaw i niezawodności, ale także na zwiększaniu elastyczności oraz maksymalnym wsparciu pracowników na hali produkcyjnej. Hala produkcyjna Fabryki Przyszłości, dzięki wykorzystaniu danych i automatyzacji, jest powiązana z większością funkcji w organizacji w odniesieniu do całego łańcucha wartości. Celem jest osiągnięcie zarówno maksymalnej wydajności i elastyczności, jak i zapewnienie nowej wartości dla operatorów maszyn i pracowników hali produkcyjnej.

Transformacja 6 – Inteligentna produkcja

Integracja człowiek-maszyna

Firma projektuje swoje procesy produkcyjne w taki sposób, aby możliwe było pełne wykorzystanie potencjału przyjaznej dla użytkownika, zautomatyzowanej, inteligentnej i elastycznej interakcji człowiek-maszyna, począwszy od maszyn połączonych cyfrowo, a skończywszy na wykorzystaniu podłączonych nośników informacji i robotów.

Od sztywnej automatyzacji do elastycznego wytwarzania: Pracownicy i inteligentne maszyny pracują obok siebie w hali produkcyjnej, gwarantując zachowanie maksymalnej wydajności i elastyczności.

Zadania na hali produkcyjnej: Pracownicy, automaty i inteligentne maszyny pracują w hali produkcyjnej obok siebie, co ma zapewnić maksymalną wydajność.

Procesy planowania i kontroli produkcji

Firma korzysta z zarządzanych samodzielnie systemów produkcji i kontroli jakości, co ma pozwolić na szybkie dostosowywanie się do zmiennych zamówień i potrzeb klientów, bez konieczności podejmowania nagłych i niezaplanowanych działań. Wskaźniki inteligentnej produkcji są wykorzystywane jako narzędzie do monitorowania i doskonalenia procesów na hali produkcyjnej w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności i elastyczności.

Elastyczność i szybkość reagowania: Samodzielne (ang. self-managed) systemy planowania i produkcji umożliwiają firmie szybkie dostosowywanie się do zmiennych zamówień i żądań klientów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności oraz krótkich czasów realizacji produkcji.

Zasada First Time Right: Samodzielne (ang. self-managed) systemy kontroli jakości i procesów umożliwiają firmie szybkie dostosowanie się do zmieniających się zamówień i żądań klientów bez narażania poziomu jakości.

Wizualizacja i zarządzanie kluczowymi wskaźnikami: Kluczowe wskaźniki wydajności inteligentnej produkcji, monitorowane w czasie rzeczywistym, służą do monitorowania, oceny i poprawy wydajności.

Transformacja 7 – Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości

Fabryki Przyszłości coraz częściej funkcjonują w ramach sieci powiązanych ze sobą organizacji, które generują, zdobywają i integrują określone zasoby, wiedzę i kompetencje w celu współtworzenia nowych rozwiązań, produktów i / lub technologii.

Fabryki Przyszłości coraz częściej funkcjonują w ramach sieci powiązanych ze sobą organizacji, które generują, zdobywają i integrują określone zasoby, wiedzę i kompetencje w celu współtworzenia nowych rozwiązań, produktów i / lub technologii. „Usieciowienie” odnosi się zdolności do integrowania i efektywnego wykorzystywania nabywanych kompetencji w oparciu o elastyczne i zdecentralizowane zarządzanie w ramach sieci. W kontekście dynamicznego rozwoju technologii i zmian rynkowych, w tym wymagań klientów, innowacyjne firmy w celu utrzymania lub zwiększania konkurencyjności rozwijają produkty, procesy produkcyjne i usługi biorąc pod uwagę wyzwania w całym łańcuchu wartości. Tym samym nie mogą polegać wyłącznie na własnych zasobach i zastrzeżonych rozwiązaniach. Fabryki ewoluują od pojedynczych graczy do organizacji sieciowych, które dzielą zarówno ryzyko, jak i kapitał.

Transformacja 7 – Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości

Współpraca i partnerstwa

Organizacja jest otwarta na nowe inicjatywy współpracy i partnerstwa w ramach szeroko pojętego ekosystemu innowacji oraz w ramach całego łańcucha wartości. Partnerstwa zawierane są w celu realizacji wspólnych projektów (np. inwestycyjnych, B+R), budowania bardziej elastycznych łańcuchów wartości, zwiększania zdolności innowacyjnych fabryki itp.

Wewnętrzna sieć innowacji: Organizacja działa jako sieć innowacji, która umożliwia tworzenie nowoczesnego środowiska.

Innowacje oparte na partnerstwie: Sieci innowacji są aktywnie wykorzystywane przez fabrykę jako sposób łączenia i rekombinacji wiedzy wewnętrznej i zewnętrznej w celu osiągnięcia pozycji lidera innowacji.

Zarządzanie łańcuchem dostaw: Zwinne (efektywne) struktury łańcucha dostaw zapewniają wysoką elastyczność w celu sprostania szybkim zmianom popytu.

Zewnętrzna wiedza specjalistyczna i zarządzanie wiedzą

Tworzenie i oferowanie innowacyjnych produktów i usług zapewniających rynkową konkurencyjność, wymaga monitorowania i uwzględniania zmieniających się wymagań i potrzeb klientów, trendów technologicznych oraz wiedzy wykraczającej poza granice firmy.

Ponad potrzeby klientów i dostawców: Firma uwzględnia perspektywy różnych grup interesariuszy wykraczające poza potrzeby klientów i dostawców.

Zarządzanie zewnętrzną wiedzą: Przedsiębiorstwo analizuje, zdobywa i integruje wiedzę zewnętrzną na temat nowych technologii, narzędzi ICT, trendów rynkowych, finansów etc., aby dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku i w bezpośrednim jej w otoczeniu.

Dane osób wypełniających ankietę są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania i przesłania wyników. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości można znaleźć w Polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na