Przejdź do treści

Benchmarking klastrów w obszarze Zielonego Ładu

Zasoby ludzkie

Czy w przedsiębiorstwie istnieje świadomość potrzeby transformacji proekologicznej i czy realizowana jest strategia proekologiczna?

1. Nie ma świadomości potrzeby transformacji i realizacji strategii proekologicznej.

3. Istnieje świadomość potrzeby transformacji i planowane są działania w kierunku stworzenia strategii proekologicznej.

5. Istnieje świadomość potrzeby transformacji i wdrożono kompleksową strategię proekologiczną.

Zasoby ludzkie

Czy przedsiębiorstwo posiada wykwalifikowaną kadrę (zasoby własne lub outsourcing) do wdrażania rozwiązań ekologicznych dotyczących realizacji priorytetów Zielonego Ładu?

1. Przedsiębiorstwo nie posiada wyspecjalizowanej kadry w tym zakresie.

3. Przedsiębiorstwa posiada ograniczoną ilościowo kadrę z wysokimi kompetencjami umożliwiającymi wdrażanie rozwiązań proekologicznych tylko w wybranych obszarach.

5. Przedsiębiorstwo posiada wyspecjalizowaną kadrę z wysokimi kompetencjami umożliwiającymi wdrażanie rozwiązań proekologicznych.

Objaśnienia »

Główne priorytety Zielonego Ładu:

 • Bardziej ambitne cele klimatyczne UE na lata 2030 i 2050
 • Dostarczanie czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii (OZE)
 • Zmobilizowanie sektora przemysłu na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • Budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby
 • Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność
 • Stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego
 • Ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności
 • Zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska
 • Wspieranie zielonego finansowania i zielonych inwestycji oraz zapewnienie sprawiedliwej transformacji
 • Ekologizacja budżetów krajowych i zapewnienie odpowiednich sygnałów cenowych
 • Wspieranie badań naukowych i pobudzanie innowacji
 • Aktywizacja kształcenia i szkolenia

Zasoby ludzkie

Czy pracownicy przedsiębiorstwa biorą udział w różnorodnych formach kształcenia związanych z realizacją priorytetów Zielonego Ładu?

1. W najbliższym czasie nie jest planowane podnoszenie kwalifikacji pracowników w tym zakresie. W przedsiębiorstwie nie koordynuje się rozwoju kompetencji „zielonych”.

3. Pracownicy przedsiębiorstwa sporadycznie uczestniczą w szkoleniach. Rozwój kompetencji „zielonych” został włączony do corocznych planów rozwoju kompetencji.

5. Pracownicy przedsiębiorstwa uczestniczą w różnorodnych formach kształcenia zgodnych z ich potrzebami. W przedsiębiorstwie działa wewnętrzny zespół koordynujący program rozwoju kompetencji „zielonych”.

Zasoby ludzkie

Czy przedsiębiorstwo posiada wykwalifikowaną kadrę kierowniczą z doświadczeniem strategicznym i zróżnicowanymi kompetencjami planowania i wdrażania strategii proekologicznych?

1. Przedsiębiorstwo nie posiada wykwalifikowanej kadry kierowniczej z takim doświadczeniem.

3. Przedsiębiorstwo dysponuje przedstawicielami kadry kierowniczej z takim doświadczeniem.

5. Przedsiębiorstwo dysponuje kadrą kierowniczą z wysokimi i zróżnicowanymi kompetencjami w tym zakresie.

Organizacja

Czy przedsiębiorstwo realizuje tylko wymagania instytucjonalno-prawne w zakresie wdrażania procesów proekologicznych czy w swoich działania wykracza poza te wymogi?

1. Przedsiębiorstwo nie realizuje strategii wdrażania procesów proekologicznych reagując tylko na zmiany w wymogach prawnych.

3. Przedsiębiorstwo śledzi otoczenie instytucjonalno-prawne i dokonuje zmian w szerszym niż wymagany przez prawo zakresie.

5. Przedsiębiorstwo w swoich działaniach wychodzi poza wymogi prawne. Strategia proekologiczna jest ważnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Organizacja

Czy przedsiębiorstwo, planując zasoby w postaci surowców, paliw i źródeł energii, organizacji zielonego środowiska pracy oraz gospodarki odpadami kieruje się efektywnością energetyczną uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju i minimalizacji śladu węglowego?

1. Przedsiębiorstwo nie uwzględnia efektywności energetycznej i minimalizacji śladu węglowego.

3. Przedsiębiorstwo uwzględnia efektywność energetyczną i minimalizacji śladu węglowego, jednak nie ma to wpływu na wynik finansowy.

5. Przedsiębiorstwo kieruje się efektywnością energetyczną i minimalizacji śladu węglowego oraz wdraża kompleksową świadomą gospodarkę surowcami, która istotnie wpływa na wynik finansowy.

Objaśnienia »

Efektywność energetyczna – stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt, urządzenie lub instalację.
Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2.

Organizacja

Czy przedsiębiorstwo stosuje lub planuje obsługę klientów i rynku w sposób przyjazny dla środowiska?

1. Przedsiębiorstwo nie stosuje i nie planuje obsługi klienta w sposób przyjazny dla środowiska.

3. Przedsiębiorstwo stosuje i planuje obsługę klienta w sposób przyjazny dla środowiska.

5. Przedsiębiorstwo prowadzi obsługę klienta w sposób przyjazny dla środowiska. Jest to istotny element tworzenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Zasoby finansowe

Czy przedsiębiorstwo korzysta z szerokiego wachlarza zewnętrznych, komercyjnych instrumentów w finansowaniu inwestycji proekologicznych (w tym również zielone instrumenty finansowe)? W jakim zakresie i z jaką częstotliwością?

1. Przedsiębiorstwo nie korzystało i nie korzysta z tego typu źródeł.

3. Przedsiębiorstwo korzysta z kilku źródeł nieregularnie, ale rozumiane jest to jako szansa. Pierwsze projekty inwestycji proekologicznych zostały już zrealizowane z wykorzystaniem tych instrumentów.

5. Przedsiębiorstwo skorzystało z komercyjnych instrumentów finansowych i przełożyło się to na jego dalszy rozwój, jest to dobrze znana i często wykorzystywana praktyka.

Objaśnienia »

Zielone instrumenty finansowe (ang. green finance) – podstawowe zielone instrumenty finansowe to: zielone kredyty (ang. green loans) oraz zielone obligacje (ang. green bonds) – ich nadrzędnym celem jest transferowanie środków w kierunku przedsięwzięć, które zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Zasoby finansowe

Czy przedsiębiorstwo korzystało, korzysta lub zamierza korzystać z publicznych źródeł dofinansowania (w tym funduszy UE) inwestycji proekologicznych? W jakim zakresie i z jaką częstotliwością?

1. Przedsiębiorstwo nie korzystało, nie korzysta i nie zamierza korzystać z tego typu źródeł.

3. Przedsiębiorstwo korzysta z kilku źródeł nieregularnie, ale rozumiane jest to jako szansa. Pierwsze projekty inwestycji proekologicznych zostały już zrealizowane z wykorzystaniem tych instrumentów.

5. Przedsiębiorstwo skorzystało i korzysta z publicznych źródeł dofinansowania, przełożyło się to na jego dalszy rozwój. Jest to dobrze znana i często wykorzystywana praktyka.

Marketing i promocja

Czy przedsiębiorstwo promuje na stronie internetowej inicjatywy, produkty lub usługi proekologiczne?

1. Przedsiębiorstwo nie promuje na stronie internetowej inicjatyw, produktów lub usług proekologicznych.

3. Przedsiębiorstwo promuje na stronie internetowej wybrane projekty proekologiczne, ale nie wypracowało kompleksowej strategii w tym zakresie.

5. Przedsiębiorstwo szeroko promuje na stronie internetowej inicjatywy, produkty lub usługi proekologiczne – strategia pozycjonowania „eko”.

Marketing i promocja

Czy przedsiębiorstwo promuje inicjatywy, produkty lub usługi proekologiczne za pomocą mediów społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn itp.?

1. Przedsiębiorstwo nie promuje w mediach społecznościowych inicjatyw, produktów, ani usług proekologicznych.

3. Przedsiębiorstwo promuje w mediach społecznościowych wybrane projekty proekologiczne, ale nie realizuje kompleksowej strategii w tym zakresie.

5. Przedsiębiorstwo szeroko promuje w mediach społecznościowych inicjatywy, produkty i usługi proekologiczne – strategia pozycjonowania „eko”.

Komunikacja

Czy przedsiębiorstwo wymienia informacje z innymi członkami klastra w obszarze transformacji proekologicznej?

1. Przedsiębiorstwo nie wymienia informacji z innymi członkami i nie prowadzi rejestru wydarzeń z zakresu transformacji proekologicznej.

3. Przedsiębiorstwo wymienia informacje i prowadzi rejestr wydarzeń wraz z kompetencjami uczestników w zakresie transformacji proekologicznej.

5. Przedsiębiorstwo prowadzi bazę wiedzy w formie narzędzia online ze stale aktualizowaną bazą danych.

Technologia

Czy przedsiębiorstwo stosuje odnawialne źródła energii (OZE)?

1. Brak zainteresowania stosowaniem odnawialnych źródeł energii.

3. Przedsiębiorstwo stosuje odnawialne źródła energii, istnieje plan zwiększenia udziału energii odnawialnej w zużyciu energii brutto przedsiębiorstwa na najbliższe 5 lat.

5. Przedsiębiorstwo wykazuje znaczący przyrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii brutto.

Objaśnienia »

Odnawialne źródła energii obejmują wykorzystanie energetyki konwencjonalnej (spalanie paliw odnawialnych tj. biopaliwa: biomasa stała, ciekła, biogazy, paliwa z odpadów komunalnych) oraz energetyki niekonwencjonalnej (wykorzystanie energii wód płynących, termalnych, wiatru, słońca i ciepła otoczenia).

Technologia

Czy przedsiębiorstwo stosuje założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)?

1. Przedsiębiorstwo nie stosuje założeń GOZ poza obowiązkowymi wynikającymi z zapisów prawnych.

3. Przedsiębiorstwo uwzględnia założenia GOZ poza obowiązkowymi wynikającymi z zapisów prawnych w wybranych obszarach działalności.

5. Przedsiębiorstwo wdraża działania zgodne z założeniami GOZ poza obowiązkowymi wynikającymi z zapisów prawnych we wszystkich elementach łańcucha wartości.

Objaśnienia »

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe.

Technologia

Czy przedsiębiorstwo neutralizuje negatywny wpływ lub eliminuje substancje oraz rozwiązania szkodliwe dla środowiska i zdrowia?

1. Nie pojawiają się rozwiązania w tym zakresie.

3. Przedsiębiorstwo stosuje takie rozwiązania w wybranych obszarach.

5. Przedsiębiorstwo stosuje kompleksową strategię w tym zakresie.

Wdrażanie innowacji

Czy przedsiębiorstwo wdrożyło eko-innowacje?

1. Nie wdrożyło.

3. Wdrożyło eko-innowacje w kilku obszarach łańcucha wartości.

5. Wdrożyło eko-innowacje i stanowią one stały element strategii rozwoju i tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

Wdrażanie innowacji

Czy przedsiębiorstwo wdrożyło patenty związane z eko-innowacjami?

1. Żadne wnioski patenty nie zostały wdrożone.

3. Wnioski patentowe zostały złożone, ale patenty nie zostały jeszcze wdrożone.

5. Patenty zostały wdrożone i planowane są dalsze wdrożenia.

Wdrażanie innowacji

Czy przedsiębiorstwo zaprojektowało i/lub skomercjalizowało inne formy własności przemysłowej tj. wzory użytkowe czy technologie nieopatentowane w obszarach powiązanych z Zielonym Ładem?

1. Przedsiębiorstwo nie zaprojektowało żadnych innych form własności przemysłowej w obszarach powiązanych z Zielonym Ładem.

3. Przedsiębiorstwo zaprojektowało kilka innych form własności przemysłowej i planuje ich komercjalizację.

5. Przedsiębiorstwo zaprojektowało i skomercjalizowało wiele różnych innych form własności intelektualnej. Czyni to często i jest to jeden z podstawowych obszarów realizacji jego strategii proekologicznej.

Łańcuch wartości

Czy przedsiębiorstwo korzystało, korzysta i zamierza korzystać z usług wewnętrznych oferowanych dla przedsiębiorstw klastra w zakresie priorytetów Zielonego Ładu?

1. Przedsiębiorstwo nie korzystało, nie korzysta i nie planuje korzystać z takich usług.

3. Przedsiębiorstwo korzystało i korzysta, lecz nieregularnie z takich usług. Zamierza również kontynuowanie tej praktyki.

5. Przedsiębiorstwo korzystało, korzysta i zamierza nadal korzystać z takich usług. Czyni to regularnie, a usługi te pełnią istotną rolę w realizacji transformacji proekologicznej.

Łańcuch wartości

Czy realizacja priorytetów Zielonego Ładu ma wpływ na reorganizację łańcucha wartości (modelu biznesowego)?

1. Nie ma wpływu na reorganizację łańcucha wartości.

3. Ma wpływ na reorganizację wybranych czynności łańcucha wartości i jest prowadzona bieżąca analiza tych zmian.

5. Ma wpływ na reorganizację czynności łańcucha wartości i zmianę (dostosowanie) modelu biznesowego.

Łańcuch wartości

Czy realizacja priorytetów Zielonego Ładu ma wpływ na powstawanie nowych nisz rynkowych i nowych szans dywersyfikacji biznesu (wejście w nową branżę)?

1. Nie ma wpływu na powstawanie nowych nisz rynkowych i nowych szans dywersyfikacji biznesu.

3. Ma wpływ na powstawanie nowych nisz rynkowych i nowych szans dywersyfikacji biznesu.

5. Ma istotny wpływ na powstawanie nowych nisz rynkowych i nowych szans dywersyfikacji biznesu. Zostały uruchomione nowe przedsięwzięcia biznesowe.

Współpraca z otoczeniem

W jakim stopniu przedsiębiorstwo w działaniach związanych z realizacją priorytetów Zielonego Ładu korzysta z wyników badań prowadzonych przez jednostki naukowe lub naukowo-badawcze?

1. Nie korzysta i nie widzi takiej potrzeby.

3. Ma dostęp do wyników takich badań, ale z reguły z nich nie korzysta.

5. Wykorzystuje wyniki badań do wdrażania różnych rozwiązań związanych z realizacją priorytetów Zielonego Ładu.

Współpraca z otoczeniem

Czy przedsiębiorstwo realizuje wspólne projekty z jednostkami naukowymi lub naukowo-badawczymi na rzecz implementacji priorytetów Zielonego Ładu lub czy zamierza taką współpracę nawiązać?

1. Przedsiębiorstwo nie realizuje żadnych tego typu projektów i nie zamierza współpracować z instytucjami otoczenia w tym obszarze.

3. Przedsiębiorstwo realizuje przynajmniej jeden wspólny projekt i zamierza taką współpracę rozwijać.

5. Przedsiębiorstwo zrealizowało i/lub realizuje przynajmniej 5 projektów i współpraca z instytucjami otoczenia jest istotna w zakresie badań w obszarach proekologicznych.

Współpraca z otoczeniem

Czy przedsiębiorstwo uzyskało lub interesuje się uzyskaniem jakichkolwiek certyfikatów w zakresie działań proekologicznych (np.: Zielone i Białe Certyfikaty lub certyfikaty ISO)?

1. Przedsiębiorstwo nie interesuje się pozyskaniem certyfikatów.

3. Przedsiębiorstwo interesuje się pozyskaniem certyfikatów i podjęło starania w kierunku ich uzyskania.

5. Przedsiębiorstwo uzyskało kilka certyfikatów i zamierza uzyskiwać je w przyszłości.

Objaśnienia »

Zielony Certyfikat – cyfrowe świadectwo, które potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jest przyznawany na podstawie wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii z OZE, tj. ze źródeł: wiatr, słońce (fotowoltaika), geotermia, woda i biomasa.
Świadectwo Efektywności Energetycznej (Biały Certyfikat) – świadectwo potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Najczęściej warunkiem umożliwiającym uzyskanie Białego Certyfikatu jest wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz energochłonnych źródeł światła na ich energooszczędne odpowiedniki.

Internacjonalizacja

Czy w ciągu ostatnich 3 latach przedsiębiorstwo podejmowało współpracę międzynarodową związaną z transformacją proekologiczną w postaci udokumentowanych partnerstw i/lub porozumień współpracy międzynarodowej?

1. Przedsiębiorstwo nie podejmowało żadnej formy współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

3. Przedsiębiorstwo podjęło współpracę międzynarodową w tym zakresie i posiada udokumentowane efekty takiego partnerstwa.

5. Przedsiębiorstwo regularnie podejmuje współpracę międzynarodową w tym zakresie i posiada liczne udokumentowane efekty takich partnerstw. Intensywność takiej współpracy systematycznie wzrastała w ciągu ostatnich 3 lat.

Internacjonalizacja

Czy działania związane z transformacją proekologiczną przedsiębiorstwa mają wpływ na zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne lub umożliwiły wejście na nowe rynki zagraniczne?

1. Działania takie nie mają wpływu na zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne lub przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności zagranicznej.

3. Działania takie mają wpływ na zwiększenie eksportu i umożliwiły wejście na nowy(e) rynki.

5. Działania takie mają wpływ na zwiększenie eksportu oraz uruchomienie sprzedaży bezpośredniej na rynku(ach) zagranicznym(ych).

Rola koordynatora klastra

Czy w ramach ogólnej strategii klastra zostały wprowadzone zapisy dotyczące realizacji priorytetów Zielonego Ładu?

1. Zapisy te nie istnieją w ogólnej strategii klastra.

3. Nie opracowano szczegółowych zapisów, ale wyznaczono odrębny cel w strategii ogólnej klastra.

5. Opracowane zostały szczegółowe zapisy z wyznaczonymi wskaźnikami, systemem wdrożenia i weryfikacji.

Rola koordynatora klastra

Czy Koordynator klastra przygotował profesjonalne materiały edukacyjne w zakresie zarządzania projektami związanymi z realizacją priorytetów Zielonego Ładu i czy przedsiębiorstwa klastra mają do nich dostęp?

1. Przygotowane zostały wybiórcze materiały i dostęp do nich pojawia się wyłącznie okazjonalnie w zakresie pojedynczych inicjatyw podejmowanych przez Koordynatora klastra.

3. Przygotowany został podstawowy katalog profesjonalnych materiałów edukacyjnych i jest do nich zapewniony stały dostęp.

5. Opracowano szeroką ofertę profesjonalnych materiałów, dostęp do nich jest szeroki, a korzystanie z tych materiałów jest dobrze znaną i często wykorzystywaną praktyką.

Rola koordynatora klastra

Czy Koordynator klastra świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (prywatnych i publicznych) w obszarze działań związanych z Zielonym Ładem?

1. Koordynator klastra nie świadczy usług w tym zakresie.

3. Istnieje stały dostęp do usług doradczych świadczonych przez Koordynatora klastra.

5. Istnieje szeroki dostęp do usług doradczych świadczonych przez Koordynatora klastra, a korzystanie z tych usług jest dobrze znaną praktyką.

Rola koordynatora klastra

Czy Koordynator klastra promuje inicjatywy, produkty i usługi proekologiczne poprzez kanały internetowe (np.: wspólną stroną internetową i media społecznościowe)?

1. Koordynator klastra okazjonalnie zamieszcza informacje o inicjatywach proekologicznych w zakresie pojedynczych spotkań i wydarzeń.

3. Koordynator klastra w sposób stały i cykliczny zamieszcza informacje o inicjatywach proekologicznych.

5. Koordynator klastra w sposób stały i cykliczny zamieszcza informacje o inicjatywach proekologicznych. Serwis internetowy klastra posiada bazę wiedzy o inicjatywach proekologicznych wraz z kompetencjami uczestników w tym obszarze.

Rola koordynatora klastra

Czy Koordynator klastra promuje inicjatywy, produkty i usługi proekologiczne oferowane przez przedsiębiorstwo poprzez wsparcie fizycznych wyjazdów jako formy wspierania sprzedaży?

1. Koordynator klastra nie promuje tego typu promocji.

3. Koordynator klastra prowadzi tego typu promocję w sposób stały i cykliczny, ale wsparcie to nie jest znaczące.

5. Koordynator klastra prowadzi tego typu promocję w sposób stały i cykliczny. Wsparcie takie jest udzielane przez Koordynatora regularnie i jest stałym elementem strategii klastra.

Wielkość podmiotu
Rynki

Dane osób wypełniających ankietę są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania i przesłania wyników oraz w celach marketingowych. Mogą obejmować adres e-mail oraz inne informacje zawarte w formularzu i podane przy rejestracji. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania wyników badania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na