Przejdź do treści

Benchmarking klastrów w obszarze cyfryzacji

Zasoby ludzkie

Czy w przedsiębiorstwie istnieje świadomość potrzeby transformacji cyfrowej i czy realizowana jest strategia cyfryzacji?

1. Nie ma świadomości potrzeby transformacji cyfrowej. Zaangażowanie kadry kierowniczej jest nikłe, a rozwiązania cyfrowe pojawiają się okazjonalnie.

3. Istnieje świadomość potrzeby transformacji cyfrowej i realizacji strategii cyfryzacji. Podejmowane są wysiłki jej opracowania, a wdrażane rozwiązania obejmują niektóre procesy łańcucha wartości.

5. Istnieje pełna świadomość potrzeby transformacji cyfrowej i realizacji strategii cyfryzacji. Strategia cyfryzacji realizowana jest kompleksowo przy pełnym zaangażowaniu kadry.

Objaśnienia »

Świadomość potrzeby transformacji cyfrowej oznacza pełną akceptację i zrozumienie przez kadrę kierownictwa średniego i wyższego szczebla: konieczności zastąpienia innych rozwiązań wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, ryzyka utraty rynku ze względu na niski poziom cyfryzacji, konieczności zwiększania efektywności dzięki cyfryzacji oraz dostosowania do nowych standardów (compliance).

Zasoby ludzkie

Czy przedsiębiorstwo posiada kadrę z kompetencjami cyfrowymi zdolną do wdrażania strategii transformacji cyfrowej?

1. Przedsiębiorstwa nie posiada pracowników z umiejętnościami cyfrowymi. Kadra kierownicza nie ma kompetencji do wypracowania i wdrożenia strategii.

3. Przedsiębiorstwo dysponuje wyspecjalizowanymi pracownikami w wybranych obszarach cyfrowych. Kadra kierownicza podnosi swoje kompetencje i po zakończeniu wsparcia edukacyjnego będzie zdolna do wypracowania strategii.

5. Przedsiębiorstwo dysponuje wysoko wykwalifikowanymi pracownikami w obszarze cyfryzacji. Kompetencje kadry kierowniczej pozwalają na efektywne wdrażanie strategii.

Zasoby ludzkie

Czy przedsiębiorstwo korzysta z edukacji w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, a pracownicy wskazują na potrzebę korzystania z oferty szkoleń?

1. Przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane albo nie widzi potrzeby edukacji w tym zakresie. Pracownicy nie identyfikują potrzeby korzystania z takiej formy wsparcia.

3. Przedsiębiorstwo korzysta z wybranych form edukacji. Pracownicy sporadycznie korzystają ze szkoleń. Analiza potrzeb szkoleniowych wskazuje na zapotrzebowanie korzystania z nich przez wybraną grupę pracowników.

5. Przedsiębiorstwo korzysta z kompleksowych szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych. Takie formy wsparcia są często wykorzystywane przez pracowników. Wskazują oni wysoką ich efektywność.

Zasoby ludzkie

Czy kadra przedsiębiorstwa posiada kompetencje i doświadczenie umożliwiające realizację procesów adaptacyjnych w zakresie transformacji cyfrowej?

1. Przedsiębiorstwo nie posiada wewnętrznego zespołu doskonalącego. Kadra nie ma zdolności adaptacyjnej i nie ma doświadczenia w zarządzaniu zmianą.

3. Kadra przedsiębiorstwa ma wybrane zdolności adaptacyjne. Nie ma jednak doświadczenia w zarządzaniu zmianą w obszarze cyfryzacji.

5. Kadra ma kompleksowe zdolności adaptacyjne w zakresie transformacji cyfrowej. Przedsiębiorstwo posiada wewnętrzny zespół doskonalący z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zmianą.

Objaśnienia »

Zdolność adaptacyjna – kompetencje związane z transformacją cyfrową: zwinność, zdolność uczenia się; współpraca sieciowa; zdolność posługiwania się nowymi technologiami cyfrowymi; ochrona danych; zarządzanie informacją; elastyczność; gotowość na zmiany; otwartość na nowe wyzwania.
Kompetencje – wewnętrzny doświadczony zespół doskonalący, doświadczenie w korzystaniu z zewnętrznej koordynacji, zarządzanie zmianą.

Infrastruktura

Jaka jest jakość infrastruktury cyfrowej w przedsiębiorstwie?

1. Infrastruktura cyfrowa nie jest wystarczająca do obsługi bieżących rozwiązań cyfrowych.

3. Infrastruktura cyfrowa jest dostosowana do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie cyfryzacji w perspektywie najbliższych kilku lat.

5. Infrastruktura cyfrowa jest w pełni dostosowana do wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych i obsługi rozwiązań wprowadzanych jako najlepsze praktyki w branży.

Infrastruktura

Jakie są doświadczenia związane z transformacją cyfrową w przedsiębiorstwie?

1. Nie przeprowadzono transformacji, zmian organizacyjnych i projektów w przedsiębiorstwie w ciągu ostatnich 3 lat.

3. Zrealizowany został przynajmniej jeden projekt transformacyjny w ciągu ostatnich 3 lat.

5. Przeprowadzono więcej niż 3 projekty transformacyjne w ciągu ostatnich 3 lat. Planowane są kolejne transformacje.

Infrastruktura

Czy przedsiębiorstwo wdraża procesy związane z „kulturą danych cyfrowych”?

1. Nie są wdrażane żadne procesy związane z „kulturą danych cyfrowych”.

3. Przedsiębiorstwo posiada infrastrukturę danych cyfrowych. Nie ma jednak wystandaryzowanych procesów zbierania i przechowywania danych. Respektuje ogólne zasady ochrony własności intelektualnej.

5. Wdrażana jest kompleksowa „strategia kultury danych cyfrowych”.

Objaśnienia »

Poprzez „kulturę danych cyfrowych” należy rozumieć następujące czynniki: posiadanie infrastruktury danych z wystandaryzowanymi procesami zbierania i przechowywania danych cyfrowych oraz respektowanie prawa ochrony własności intelektualnej.

Infrastruktura

Czy i jakie rozwiązania przedsiębiorstwo stosuje w zakresie cyberbezpieczeństwa?

1. Nie stosuje się żadnych rozwiązań w tym zakresie.

3. Systemy cyberbezpieczeństwa zainstalowane są na około połowie urządzeń, a kadra kierownicza zaczyna wprowadzać kulturę cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorstwo nie posiada własnej kadry w tym zakresie i bazuje na outsourcingu.

5. Wprowadzone są systemy bezpieczeństwa, prowadzone są szkolenia. Kadra kierownicza tworzy strategię cyberbezpieczeństwa oraz promuje postawy zwiększające jego poziom. Przedsiębiorstwo posiada własną kadrę i strukturę organizacyjną w tym zakresie.

Zasoby finansowe

Czy przedsiębiorstwo prowadzi analizy opłacalności inwestycji cyfrowych i ich finansowania?

1. Inwestycje cyfrowe wdrażanie są ad hoc bez dokumentowania zwrotu finansowego i nie rozważa się alternatywnych wariantów finansowania.

3. Inwestycje cyfrowe wdrażane są z uwzględnieniem dokumentowania zwrotu finansowego jednak nie stosuje się analizy alternatywnych wariantów finansowania.

5. Inwestycje cyfrowe realizowane są z uwzględnieniem analizy wariantów ich alternatywnego finansowania i każdorazowo udokumentowany jest zwrot finansowy.

Zasoby finansowe

Czy przedsiębiorstwo korzysta z szerokiego wachlarza zewnętrznych, komercyjnych instrumentów w finansowaniu inwestycji cyfrowych?

1. Przedsiębiorstwo nie korzysta i nie jest zainteresowane tego typu finansowaniem.

3. Przedsiębiorstwo korzysta z kilku źródeł tego typu dofinansowania lecz nieregularnie. Rozumiane jest to jako szansa. Pierwsze projekty zostały już zrealizowane.

5. Przedsiębiorstwo skorzystało i korzysta z tego typu dofinansowania. Jest to dobrze znana i wykorzystywana praktyka w procesie transformacji cyfrowej, która wspiera jego dalszy rozwój.

Zasoby finansowe

Czy przedsiębiorstwo korzysta z publicznych źródeł dofinansowania (w tym funduszy UE) inwestycji cyfrowych?

1. Przedsiębiorstwo nie korzysta i nie jest zainteresowane tego typu finansowaniem.

3. Przedsiębiorstwo korzysta z kilku źródeł tego typu dofinansowania lecz nieregularnie. Rozumiane jest to jako szansa. Pierwsze projekty zostały już zrealizowane.

5. Przedsiębiorstwo skorzystało i korzysta z tego typu dofinansowania. Jest to dobrze znana i wykorzystywana praktyka w procesie transformacji cyfrowej, która wspiera jego dalszy rozwój.

Marketing i promocja

Czy przedsiębiorstwo posiada własną stronę www i stosuje narzędzia SEM (marketing w wyszukiwarkach)?

1. Nie ma własnej strony.

3. Posiada stronę www i stosuje sporadycznie działania SEM.

5. Aktywnie promuje stronę i ofertę firmy z wykorzystaniem kampanii SEM.

Marketing i promocja

Czy promocja przedsiębiorstwa realizowana jest przez pozycjonowanie w mediach społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn itp.?

1. Ta forma promocji nie jest znana przedsiębiorstwu i nie stosuje ono tych kanałów promocji.

3. Ta forma jest znana przedsiębiorstwu, ale wykorzystuje tylko jeden z dostępnych kanałów.

5. Przedsiębiorstwu są znane i wykorzystuje wybrane formy promocji zgodnie z przyjętym podejściem strategicznym.

Marketing i promocja

Czy przedsiębiorstwo stosuje cyfrowe metody komunikacji z klientami: webinary, spotkania online, live chat, itp.?

1. Nie są mu znane i nie stosuje.

3. Są mu znane, ale stosuje tylko niektóre z nich.

5. Są mu znane i stosuje większość z nich.

Komunikacja

Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje narzędzia cyfrowe (komunikatory, platformy cyfrowe) do komunikacji z innymi podmiotami i Koordynatorem klastra? Jak często?

1. Nie komunikuje się za pomocą narzędzi cyfrowych z podmiotami i Koordynatorem klastra.

3. Wykorzystuje narzędzia cyfrowe regularnie, ale tylko w trakcie realizacji wspólnych projektów.

5. Wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi cyfrowych regularnie w czasie rutynowych działań biznesowych i prowadzonych projektów z podmiotami i Koordynatorem klastra.

Komunikacja

Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje narzędzia cyfrowe (komunikatory, platformy cyfrowe) do komunikacji z innymi instytucjami otoczenia (np.: centra badawczo-rozwojowe, uczelnie, administracja)?

1. Nie komunikuje się za pomocą narzędzi cyfrowych z instytucjami otoczenia.

3. Wykorzystuje narzędzia cyfrowe regularnie, ale tylko w trakcie realizacji poszczególnych działań oraz projektów związanych z działalnością biznesową (np.: w procesie standaryzacji technicznej, opomiarowania).

5. Regularnie wykorzystuje szeroki wachlarz tych narzędzi zarówno w trakcie realizacji projektów biznesowych, jak i uczestniczy/włącza się w organizację wydarzeń przez te instytucje.

Organizacja procesów

Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje rozwiązania cyfrowe w zakresie planowania zasobów, obsługi klientów i organizacji?

1. W przedsiębiorstwie nie wykorzystuje się rozwiązań cyfrowych w tym zakresie.

3. W przedsiębiorstwie wykorzystuje się kilka rozwiązań cyfrowych, nie w pełni zintegrowanych.

5. Wykorzystuje się kilkanaście w pełni zintegrowanych rozwiązań w całym obszarze działania przedsiębiorstwa.

Objaśnienia »

Cyfryzacja może wspomagać działania przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie systemów wspierających planowanie zasobów, obsługę klientów czy całej organizacji. Przykładami takich rozwiązań są CRM – Customer Relationship Management (Zarządzanie Relacjami z Klientami), czy SCM – Supply Chain Management (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw).

Organizacja procesów

Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje oprogramowanie wspierające zarządzanie produkcją i/lub korzysta z technologii IT w projektowaniu usług?

1. Nie korzysta się z takiego oprogramowania i nie ma świadomości potrzeby jego wykorzystania/ brak rozwiązań technologii IT w projektowaniu usług.

3. Korzysta się ze standardowego oprogramowania w zakresie podstawowym, istnieją inne formy pracy z danymi (narzędzia z pakietu Office).

5. Wykorzystuje się zintegrowane oprogramowanie, istnieje plan wprowadzania nowego oprogramowania i doskonalenia istniejącego.

Objaśnienia »

Oprogramowanie wspierające zarządzanie produkcją funkcjonuje w różnych obszarach. Zależnie od możliwości parku maszynowego i organizacji produkcji, można wykorzystywać moduły oprogramowania typu MRP czy ERP, zintegrowane z pozostałymi obszarami firmy. Oprogramowanie zbierające dane w czasie rzeczywistym, typu MES czy SCADA pozwala podejmować decyzje w krótszym czasie oraz zarządzać na bieżąco informacjami. Dzięki temu przedsiębiorstwo staje się bardziej efektywne i konkurencyjne. Wykorzystanie technologii IT podczas projektowania usług zapewnia większą powtarzalność i zwiększa efektywność działania. Umożliwia szybkie i zdalne wprowadzanie zmian w prowadzonych procesach.

Organizacja procesów

Czy procesy w przedsiębiorstwie są zautomatyzowane i zrobotyzowane?

1. W przedsiębiorstwie nie występuje automatyzacja i robotyzacja procesów.

3. W przedsiębiorstwie rozpoczęto automatyzację wybranych procesów.

5. W przedsiębiorstwie procesy są w zaawansowanym stopniu zautomatyzowane i zrobotyzowane.

Objaśnienia »

Automatyzacja procesów i późniejsza ich robotyzacja służą zwiększeniu efektywności. Pozwalają na szybkie zastąpienie ludzi w obszarach niskiej wydajności, a także zapewniają wyższą powtarzalność i jakość. Wpływa to na obniżenie kosztu jednostkowego wyboru. Automatyzacja procesów głównych i pomocniczych przekładają się bezpośrednio i pośrednio na wzrost efektywności całej organizacji.

Organizacja procesów

Czy przedsiębiorstwo korzysta z podstawowych technologii cyfrowych Przemysłu Przyszłości?

1. Przedsiębiorstwo nie korzysta z żadnych tego typu technologii.

3. Przedsiębiorstwo wykorzystuje kilka technologii cyfrowych.

5. Przedsiębiorstwo wykorzystuje dostępne technologie cyfrowe w procesie rozwoju i doskonalenia modelu biznesowego.

Objaśnienia »

Technologie cyfrowe obejmują: platformy cyfrowe, łańcuchy bloków (ang. blockchain), Internet Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT), Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial IoT), sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa (ang. Cloud Computing – CC), analityka dużych zbiorów danych (ang. Big Data Analytics), symulacja (digital twin), produkcja 3D (additive manufacturing), autonomiczne roboty, cyberbezpieczeństwo.

Wdrażanie innowacji

Czy przedsiębiorstwo współpracuje z jednostkami naukowymi w zakresie wspólnych badań?

1. Nie współpracuje i nie planuje współpracy w tym zakresie.

3. Rozpoczęło wspólne badania z jednostkami naukowymi.

5. Regularnie współpracuje z jednostkami naukowymi w zakresie badań i będzie tą współpracę rozwijać.

Wdrażanie innowacji

Czy przedsiębiorstwo zrealizowało, realizuje lub zamierza zrealizować innowacje w obszarze cyfryzacji?

1. Nie zostały wdrożone i nie są wdrażane i nie są planowane żadne innowacje w zakresie czynności podstawowych lub wspomagających łańcucha wartości.

3. Wdrożona została jedna lub kilka innowacji w zakresie czynności podstawowych lub wspomagających łańcucha wartości w przeszłości. Odbywa się to nieregularnie, ad hoc bez ciągłej realizacji projektów innowacyjnych w ramach strategii cyfryzacji.

5. Wdrożenia projektów innowacyjnych realizowane są regularnie w ramach strategii cyfryzacji w zakresie czynności podstawowych lub wspomagających łańcucha wartości.

Wdrażanie innowacji

Czy przedsiębiorstwo brało udział w procesie rejestracji i/lub wdrożenia patentów w zakresie technologii cyfrowych Przemysłu Przyszłości jako rezultat wspólnych działań z podmiotami klastra i zainicjowanych przez podmioty klastra? Jaki był lub będzie ich zasięg geograficzny?

1. Żadne wnioski patentowe tego typu nie zostały złożone.

3. Zostały złożone wnioski patentowe tego typu tylko w Polsce. Przedsiębiorstwo zamierza brać dalszy udział w takich przedsięwzięciach.

5. Zostały przyznane patenty (krajowe i zagraniczne), kolejne wnioski patentowe zostały złożone i czekają na przyznanie. Przygotowuje się do realizacji kolejnych projektów i działania te są stałym elementem strategii przedsiębiorstwa.

Wdrażanie innowacji

Czy przedsiębiorstwo było/jest/będzie zaangażowane w wytwarzanie nowej myśli technologicznej w obszarze cyfrowym, która powstała w efekcie wspólnych działań z przedsiębiorstwami klastra?

1. Przedsiębiorstwo nie uczestniczyło w wytwarzaniu nowej myśli technologicznej, nie uczestniczy i nie planuje takiego uczestnictwa.

3. W procesie rozwoju technologicznego przedsiębiorstwo brało udział w pracach, w wyniku których powstały rozwiązania wysoko innowacyjne, ale będące udoskonaleniem istniejących już rozwiązań. Planuje kolejne projekty.

5. W procesie rozwoju technologicznego przedsiębiorstwo opracowało wynalazki, które można zaliczyć do przełomowych*. Przygotowuje się do realizacji kolejnych projektów, a działania te są elementem jego strategii.

Objaśnienia »

* disruptive innovation (ang.) – innowacja o charakterze przełomowym, wprowadzająca zdecydowaną zmianę produktową lub procesową
game-changer (ang.) – osoba lub rozwiązanie w sposób rewolucyjny zmieniające dotychczasowy sposób funkcjonowania rynku

Łańcuch wartości

Czy przedsiębiorstwo korzystało, korzysta i zamierza korzystać z usług wewnętrznych oferowanych dla przedsiębiorstw klastra w zakresie cyfryzacji?

1. Przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane tego typu usługami.

3. Przedsiębiorstwo korzystało i korzysta lecz nieregularnie z tego typu usług. Zamierza również kontynuować tą praktykę.

5. Przedsiębiorstwo korzysta z tego typu usług. Czyni to regularnie, a usługi te pełnią istotną rolę w realizacji transformacji cyfrowej.

Objaśnienia »

Usługi wewnętrzne oferowane dla przedsiębiorstw klastra oznaczają komercyjne usługi świadczone przez różne podmioty należące do klastra oferowane w jego ramach.

Łańcuch wartości

Czy w ciągu ostatnich 3 lat przedsiębiorstwo realizowało, realizuje lub zamierza realizować wspólne zakupy usług cyfrowych z innymi podmiotami klastra?

1. Przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane tego typu zakupami.

3. Przedsiębiorstwo podjęło realizację tego typu zakupów i planuje dalszą.

5. Wspólne zakupy usług cyfrowych z innymi przedsiębiorstwami klastra są stałą praktyką i wpisują się w strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

Objaśnienia »

Przez zakupy usług cyfrowych należy rozumieć: usługi cyfrowe związane np. z zarządzaniem energią i materiałami, opomiarowanie lub skalowanie ze względu na certyfikaty i standardy, które przyczyniają się obniżki kosztów działalności biznesowej.

Łańcuch wartości

Czy w ciągu ostatnich 3 lat wzrastał udział zamówień online (z wykorzystaniem platform internetowych) w całkowitej liczbie zamówień przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości?

1. Nie zwiększał się.

3. Zwiększył się przynajmniej o połowę.

5. Wzrastał dynamicznie lub większość zamówień przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości była obsługiwana online.

Łańcuch wartości

Czy przedsiębiorstwo realizuje wspólne zamówienia online (z wykorzystaniem platform internetowych) z innymi podmiotami klastra? Czy zwiększa to możliwości i ułatwia zmianę dostawcy?

1. Przedsiębiorstwo nie realizuje tego typu zamówień.

3. Przedsiębiorstwo realizuje tego typu zamówienia okazjonalnie. Nie ma to wpływu na ułatwienie zmiany dostawcy.

5. Przedsiębiorstwo regularnie realizuje tego typu zamówienia. Zwiększa to możliwości wyboru i ułatwia zmianę dostawcy.

Łańcuch wartości

Czy w ciągu ostatnich 3 lat wzrastała liczba projektów dotyczących cyfryzacji łańcucha wartości, które wdrożono w efekcie wspólnych działań z podmiotami klastra w stosunku do liczby projektów dotyczących cyfryzacji wdrożonych samodzielnie przez przedsiębiorstwo?

1. Nie wzrastała.

3. Wzrosła przynajmniej o połowę.

5. Zwiększała się dynamicznie lub wszystkie projekty wdrożono w efekcie wspólnych działań z podmiotami klastra.

Współpraca z otoczeniem

Czy na stronach internetowych władz i instytucji publicznych w regionie zamieszczane są informacje promujące klaster i jego podmioty, czy są zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorstw i czy są aktualizowane?

1. Nie ma tego typu informacji lub przedsiębiorstwo nie ma wiedzy o takich działaniach.

3. Są tego typu informacje. Mają one jednak średnią wartość dla przedsiębiorstwa i innych podmiotów klastra. Są rzadko uaktualniane.

5. Są tego typu informacje. Mają one dużą wartość dla przedsiębiorstwa i innych podmiotów klastra. Są często uaktualniane.

Współpraca z otoczeniem

Czy na stronach internetowych krajowych lub międzynarodowych instytucji publicznych zamieszczane są informacje promujące klaster i jego podmioty, czy są one zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorstw i czy są aktualizowane?

1. Nie ma tego typu informacji lub przedsiębiorstwo nie ma wiedzy o takich działaniach.

3. Są tego typu informacje. Mają one jednak średnią wartość dla przedsiębiorstwa i innych podmiotów klastra. Są rzadko uaktualniane.

5. Są tego typu informacje. Mają one dużą wartość dla przedsiębiorstwa i innych podmiotów klastra. Są często uaktualniane.

Internacjonalizacja

Czy w ciągu ostatnich 3 lat wzrastał udział eksportu produktów na rynki zagraniczne za pomocą handlu elektronicznego (e-commerce) w całkowitym eksporcie?

1. Nie zwiększał się.

3. Zwiększał się umiarkowanie.

5. Wzrastał dynamicznie lub wszystkie rynki zagraniczne były obsługiwane za pomocą handlu elektronicznego.

Internacjonalizacja

Czy w ciągu ostatnich 3 lat wzrastała liczba rynków zagranicznych obsługiwanych wyłącznie za pomocą handlu elektronicznego (e-commerce) w stosunku do liczby rynków zagranicznych ogółem, na których prowadzona jest działalność biznesowa?

1. Nie zwiększała się.

3. Zwiększała się umiarkowanie.

5. Wzrastała dynamicznie lub wszystkie rynki zagraniczne były obsługiwane za pomocą handlu elektronicznego.

Internacjonalizacja

Czy w ostatnich 3 latach wzrastała liczba rynków zagranicznych, na których prowadzona jest działalność z wykorzystaniem technologii cyfrowych przemysłu przyszłości?

1. Nie zwiększała się.

3. Zwiększała się umiarkowanie.

5. Wzrastała dynamicznie.

Objaśnienia »

Technologie przemysłu 4.0: platformy cyfrowe, łańcuchy bloków (blockchain), Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT), Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial IoT), sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa (Cloud Computing – CC), analityka dużych zbiorów danych (Big Data Analytics), symulacja (digital twin), produkcja 3D (additive manufacturing), autonomiczne roboty, cyberbezpieczeństwo.

Rola koordynatora klastra

Czy istnieją wydzielone zapisy dotyczące cyfryzacji w ramach strategii ogólnej rozwoju klastra? Czy jest ona zoperacjonalizowana, wdrażana i weryfikowana?

1. Zapisy takie nie istnieją w żadnej formie lub przedsiębiorstwo nie ma o nich wiedzy.

3. Pojawiły się takie zapisy. Jest wyznaczony cel strategiczny dotyczący cyfryzacji. Przygotowywana jest koncepcja operacjonalizacji i wdrażania.

5. Zapisy takie zostały w pełni sprecyzowane i zapisane w strategii ogólnej klastra wraz z wyznaczonymi wskaźnikami, systemem wdrożenia i weryfikacji.

Rola koordynatora klastra

Czy w ramach działań Koordynatora klastra oferowane są usługi doradcze dla przedsiębiorstw klastra w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania projektów związanych z transformacją cyfrową? Czy dostępne są materiały szkoleniowe oraz przewodniki dotyczące poszukiwania dotacji?

1. Nie istnieją ani usługi doradcze, ani materiały szkoleniowe w tum zakresie.

3. Istnieje oferta usług doradczych. W przygotowaniu są materiały szkoleniowe w tym zakresie.

5. Istnieje szeroka oferta usług doradczych. Dostępne są profesjonalne materiały szkoleniowe w tym zakresie.

Rola koordynatora klastra

Czy w ramach działań Koordynatora klastra oferowane są usługi doradcze dla przedsiębiorstw klastra w obszarach związanych z transformacją cyfrową np. tj.: zarządzanie projektami, wykorzystywanie oprogramowania w organizacji procesu produkcji, wdrażania innowacji, organizacji eksportu (e-commerce) i wejścia na nowe rynki?

1. Nie są oferowane tego typu usługi.

3. Oferowane są pojedyncze tego typu usługi. Materiały szkoleniowe są jednak dostępne sporadycznie.

5. Oferowana jest szeroka oferta tego typu usług. Dostępny jest również pakiet profesjonalnych materiałów szkoleniowych.

Rola koordynatora klastra

Czy Koordynator promuje projekty klastra i jego przedsiębiorstw za pomocą kanałów Internetowych (strony internetowe, media społecznościowe)? Czy informacje promocyjne są przydatne i regularnie uaktualniane?

1. Koordynator nie promuje projektów klastra i jego przedsiębiorstw za pomocą kanałów Internetowych.

3. Koordynator promuje tego typu projekty za pomocą wybranych kanałów Internetowych. Informacje promocyjne mają średnią wartość i uaktualniane są co kwartał.

5. Koordynator promuje tego typu projekty za pomocą dostępnych kanałów Internetowych. Informacje promocyjne mają dużą wartość i uaktualniane są na bieżąco.

Rola koordynatora klastra

Czy Koordynator klastra zapewnia przedsiębiorstwom dostęp do informacji rynkowych za pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak: mapy lokalizacji podmiotów klastra, bazy współpracy (eksport, import, wymiana technologii) i bazy informacji o wydarzeniach promujących?

1. Koordynator klastra nie organizuje dostępu do tego typu informacji w żaden wymieniony sposób.

3. Koordynator zapewnia przedsiębiorstwom klastra selektywny dostęp do informacji rynkowych. Wymienione narzędzia cyfrowe są opracowywane, a informacje systematycznie dodawane.

5. Koordynator zapewnia przedsiębiorstwom klastra szeroki dostęp do informacji rynkowych poprzez wszystkie wymienione narzędzia cyfrowe.

Wielkość podmiotu
Rynki

Dane osób wypełniających ankietę są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania i przesłania wyników oraz w celach marketingowych. Mogą obejmować adres e-mail oraz inne informacje zawarte w formularzu i podane przy rejestracji. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania wyników badania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na