Skip to content

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do portalu przemyslprzyszlosci.gov.pl i podserwisów.

 • Data publikacji serwisu: 2019-03-09
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-09
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  • nie wszystkie filmy publikowane przez Fundację posiadają audiodeskrypcję,
  • teksty zastępcze obrazów i innych mediów nie są jeszcze uporządkowane,
  • niektóre kolory nie spełniają wymagań odnośnie kontrastu.
 • Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe:
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Malczewskiego 24, 26-609 Radom

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej kontakt@fppp.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 333 43 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom

 • Do budynku prowadzi wejście od parkingu przy ul. Tarnobrzeskiej.
 • Siedziba Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości znajduje się na I piętrze budynku.
 • Budynek, w którym znajduje się siedziba Fundacji, nie jest wyposażony w windy osobowe.
 • Wejście do budynku, przez które może przejechać osoba na wózku, zabezpieczone jest elektroniczną kontrolą dostępu. Recepcja znajduje się na I piętrze budynku, po prawej stronie od wejścia (wejście po schodach, brak możliwości korzystania z windy).
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na końcu pierwszego korytarza po lewej stronie.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i pomieszczeń Fundacji można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.