Przejdź do treści

Badanie benchmarkingowe przedsiębiorstw w zakresie Zielonego Ładu

Gdzie jesteś na drodze transformacji? Jaka jest Twoja pozycja na tle konkurencji?

Benchmarking to narzędzie do porównywania poziomu rozwoju przedsiębiorstw działających w klastrach na tle konkurencji.

Po wprowadzeniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie otrzymasz wynik w postaci raportu prezentującego poziom rozwoju przedsiębiorstwa w 11 obszarach związanych z wewnętrzną i zewnętrzna jego działalnością, w tym ogólny rozkład wyników, mocne i słabe strony oraz pozycję względem konkurencji.

Badane kategorie

Zasoby ludzkie

Będziesz mógł ocenić kompetencje i zaangażowanie kadry w realizację strategii transformacji proekologicznej i priorytetów Zielonego Ładu. Dowiesz się jakie są Twoje zdolności adaptacyjne do realizacji tej strategii oraz porównasz kwalifikacje pracowników i działania szkoleniowe.

Organizacja

Dowiesz się jaki jest na tle innych przedsiębiorstw Twój zakres działań proekologicznych, na ile kierujesz się efektywnością energetyczną w zakresie planowania zasobów oraz jaką wdrażasz gospodarkę surowcami. Będziesz mógł ocenić realizację obsługi klienta w sposób przyjazny dla środowiska.

Zasoby finansowe

Dowiesz się na ile wykorzystujesz dodatkowe zewnętrzne, prywatne i publiczne źródła finansowania inwestycji i działań związanych z transformacją proekologiczną.

Marketing i promocja

Dowiesz się w jakim zakresie na tle innych przedsiębiorstw wykorzystujesz promocję internetową i jaka jest Twoja aktywność w mediach społecznościowych w zakresie realizacji priorytetów Zielonego Ładu.

Komunikacja

Ocenisz komunikację pomiędzy wszystkimi interesariuszami klastra w zakresie realizacji priorytetów Zielonego Ładu w czasie rutynowych działań biznesowych i prowadzonych projektów.

Technologia

Dowiesz się w jakim zakresie na tle innych przedsiębiorstw wdrażasz działania zgodne z założeniami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, na ile wykorzystujesz energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto oraz na ile stosujesz strategię neutralizacji negatywnego wpływu lub eliminacji substancji i rozwiązań szkodliwych dla środowiska i zdrowia.

Wdrażanie innowacji

Ocenisz na tle innych Twoją aktywność w zakresie wdrażania eko-innowacji, patentów związanych z eko-innowacjami oraz komercjalizacji różnych innych form własności intelektualnej.

Łańcuch wartości

Ocenisz Twoje zaangażowanie we współpracę w klastrze w zakresie realizacji priorytetów Zielonego Ładu poprzez korzystanie z usług wewnętrznych klastra oferowanych komercyjnie przez podmioty klastra. Dowiesz się na ile reformacja proekologiczna wpływa na zmianę Twojego modelu biznesowego i czy ma to wpływ na powstawanie nowych nisz rynkowych i nowych szans dywersyfikacji biznesu.

Współpraca z otoczeniem

Zobaczysz jak na tle innych oceniasz współpracę i wykorzystanie badań jednostek naukowych lub naukowo-badawczych do wdrażania różnych rozwiązań związanych z realizacją priorytetów Zielonego Ładu.

Internacjonalizacja

Będziesz mógł ocenić zakres Twojej współpracy międzynarodowej związanej z transformacją proekologiczną i jej znaczenie dla kształtowania eksportu i sprzedaży bezpośredniej na rynkach zagranicznych.

Rola Koordynatora klastra

Porównasz ocenę działań Koordynatora klastra w zakresie: realizacji strategii transformacji proekologicznej, świadczenia usług doradczych i wsparcia w zakresie zarządzania projektami związanymi z realizacją priorytetów Zielonego Ładu oraz poszukiwania różnych form finansowania tych działań. Dowiesz się jak oceniasz na tle innych działania promocyjne Koordynatora klastra inicjatyw, produktów i usług proekologiczne przez kanały internetowe oraz wsparcie fizycznych wyjazdów.

Metodyka i uwagi

Na każde z pytań należy odpowiedzieć zaznaczając jedną z opcji od 1 do 5, traktując nieopisane wartości jako pośrednie.

Do korzystania z narzędzia niezbędna jest przeglądarka wspierająca współczesne technologie (testowane są aktualne wersje Chrome, Edge i Firefox).

Przyciski do przejścia do następnej strony i przesyłania odblokowują się po wypełnieniu wymaganych pól (przycisków radiowych i innych oznaczonych *); jeśli przycisk jest wygaszony, to można najechać go lub tapnąć, a pod polami, które trzeba jeszcze wypełnić pojawią się czerwone komunikaty. Stan formularza jest na bieżąco zapisywany, więc można w dowolnym momencie przerwać badanie i wrócić do niego później (na tym samym urządzeniu).

Postęp w wypełnieniu ankiety jest widoczny na pasku kolorowych kropek ponad formularzem; za ich pomocą można również powrócić do wcześniejszych obszarów. Przesłanie formularza jest możliwe po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania ankiety. Po przesłaniu zostaną Państwo przekierowani do raportu, który można pobrać w formacie .pdf używając linku na dole strony. Raport można też udostępnić konsultantowi lub innym zainteresowanym kopiując link z paska adresowego przeglądarki.

Gdzie jesteś na drodze transformacji? Jaka jest Twoja pozycja na tle konkurencji?

Mogą Cię też zainteresować