Statystyki

Wykresy przedstawiają rozkład odpowiedzi udzielonych przez wszystkie firmy. Proszę kliknąć na wykres, aby zobaczyć dane.


Wielkość podmiotu

Mikro (zatrudnienie < 10 osób i roczny obrót / suma bilansowa ≤ 2 mln EUR)43%
Mała (zatrudnienie < 50 osób i roczny obrót / suma bilansowa ≤ 10 mln EUR)18%
Średnia (zatrudnienie < 250 osób i roczny obrót ≤ 50 mln EUR lub suma bilansowa ≤ 43 mln EUR)18%
Duża (pozostałe)17%
Nie dotyczy3%

Rodzaj podmiotu

Przedsiębiorstwo53%
Centrum innowacji6%
Centrum B+R14%
Centrum Transferu Technologii/Innowacji na uczelni1%
Jednostka samorządu terytorialnego1%
Podmiot administracji rządowej0%
Klaster2%
Klaster kluczowy3%
Sieć / partnerstwo2%
Izba gospodarcza0%
Organizacja pracodawców1%
Agencja Rozwoju Regionalnego/Lokalnego1%
Park technologiczny2%
Inwestor/anioł biznesu0%
Fundacja2%
Stowarzyszenie1%
Inne9%

Forma organizacyjno-prawna

Spółka jawna1%
Spółka partnerska0%
Spółka komandytowa0%
Spółka komandytowo-akcyjna0%
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością53%
Prosta spółka akcyjna1%
Spółka akcyjna5%
Spółka akcyjna non-profit0%
Spółdzielnia0%
Stowarzyszenie4%
Fundacja4%
Inna32%

Branża PKD

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo2%
B – Górnictwo i wydobywanie1%
C – Przetwórstwo przemysłowe9%
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych1%
E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją0%
F – Budownictwo2%
G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle2%
H – Transport i gospodarka magazynowa1%
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi1%
J – Informacja i komunikacja11%
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa3%
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości3%
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna33%
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca5%
O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne1%
P – Edukacja12%
Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna2%
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją2%
S – Pozostała działalność usługowa11%
T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby0%
U – Organizacje i zespoły eksterytorialne0%

Rodzaj działalności

Administracja / Zarządzanie3%
Audyty2%
Badania i rozwój16%
Budownictwo1%
Demonstrowanie1%
Doradztwo5%
Działalność informacyjna4%
Działalność komunalna0%
Działalność rozrywkowa1%
Finanse i ubezpieczenia1%
Gastronomia0%
Handel detaliczny1%
Handel hurtowy1%
Planowanie0%
Pośrednictwo0%
Produkcja6%
Programowanie7%
Projektowanie7%
Przetwórstwo0%
Rolnictwo / gospodarowanie0%
Serwis i naprawa1%
Testowanie2%
Usługi doradcze9%
Usługi edukacyjne7%
Usługi logistyczne0%
Usługi szkoleniowe9%
Usługi transportowe i magazynowe0%
Usługi zdrowotne1%
Wdrożenia6%
Wsparcie akceleracyjne1%
Wydobycie0%
Wynajem / leasing1%
Wytwarzanie1%
Zdrowie i rekreacja1%
Inne1%

Krajowa Inteligentna Specjalizacja

1 – Zdrowe społeczeństwo12%
2 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego9%
3 – Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska11%
4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii5%
5 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo5%
6 – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku2%
7 – Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady9%
8 – Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty5%
9 – Elektronika i fotonika9%
10 – Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne14%
11 – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych14%
12 – Inteligentne technologie kreacyjne5%
13 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy1%

Stosowane rozwiązania

Automatyzacja linii produkcyjnych5%
Robotyzacja linii produkcyjnych4%
Roboty współpracujące2%
Oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania produktów4%
Cyfrowy bliźniak2%
Digitalizacja, cyfryzacja10%
Analityka danych9%
Druk addytywny, technologie przyrostowe (druku 3D)4%
Przemysłowy Internet Rzeczy5%
Internet Rzeczy3%
Big Data5%
Chmura obliczeniowa5%
Sztuczna Inteligencja6%
Systemy autonomiczne2%
Rozszerzona rzeczywistość2%
Wirtualna rzeczywistość2%
Łączność w technologii 5G1%
Modelowanie informacji o budynku1%
Technologie kwantowe0%
Cyberbezpieczeństwo6%
Mikroelektronika1%
Ekosystem innowacji6%
Zielony przemysł4%
Kompetencje przyszłości6%
Nowe modele biznesowe6%