Szkoła Lidera

Szkoła lidera 4.0 to stacjonarny, kompleksowy kurs szkoleniowy, który kierujemy do kadry menadżerskiej wysokiego i średniego szczebla w branżach produkcyjnych, głównie w sektorze MŚP. Celem Szkoły lidera jest przygotowanie przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw do skutecznego zaplanowania procesu transformacji cyfrowej firm w kierunku stosowania rozwiązań wzmacniających konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce. Budujemy u menadżerów kompetencje do kreowania liderów cyfryzacji w ich firmach. Program Szkoły Lidera został stworzony we współpracy z Polską Siecią Hubów Innowacji Cyfrowych, która jest partnerem merytorycznym kursu. Program dzieli się na moduły dotyczące biznesowych i organizacyjnych aspektów transformacji oraz na moduły technologiczne. Kluczowy element kursu stanowi opracowanie założeń do opracowania strategii, czyli roadmapy transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie.

Etapy Szkoły lidera 4.0:

Zjazdy szkoleniowe – w ramach Szkoły lidera przewidujemy około 80 godzin szkoleniowych, między innymi z zakresu projektowania nowoczesnych modeli biznesowych, kreowania wartości w gospodarce cyfrowej, zarządzania procesowego, zarządzania zmianą, metod zarządzania projektami, finansowania transformacji cyfrowej, przeglądu głównych technologii przemysłu 4.0 oraz zagadnień smart product, smart factory i service design. Zjazdy przeprowadzimy w różnych miastach w Polsce, w miejscach, gdzie znajduje się odpowiednie zaplecze szkoleniowe i demonstracyjne (szczególnie w zakresie technologii). Realizacja programu w formule spotkań grupy szkoleniowej pozwoli na zastosowanie aktywizujących metod kształcenia tj. warsztatów, analizy studiów przypadków, burzy mózgów oraz problem-based learningu.

Zasadnicza część Szkoły lidera 4.0 będzie realizowana w formule regularnych spotkań (1-2 dniowych), wspomaganych materiałami dydaktycznymi i szkoleniowymi online. W przypadku ograniczeń epidemicznych uniemożliwiających tradycyjne zajęcia, szkolenia odbędą się w formule zdalnej (wtedy z większą częstotliwością). Zjazdy zostaną rozłożone w okresie około 3 miesięcy.

Skan dojrzałości cyfrowej (w metodologii ADvanced MAnufacturing) – uczestnicy Szkoły lidera zostaną przeszkoleni do pełnienia roli liderów procesu transformacji w sposób umożliwiający im przeprowadzenie w przedsiębiorstwach audytu dojrzałości cyfrowej. Uczestnicy pod mentorskim nadzorem prowadzących zrealizują tzw. skany ADMA, by możliwie precyzyjnie określić poziom zaawansowania swoich przedsiębiorstw w siedmiu obszarach cyfryzacji. Dzięki audytom uczestnicy będą mogli świadomie opracować własne strategie cyfryzacji.

Przewidywany czas: 1 miesiąc (równolegle do zjazdów szkoleniowych).

Opracowanie założeń strategii cyfrowej przedsiębiorstwa – jest to zadanie finalne warunkujące ukończenie Szkoły lidera 4.0, realizowane przez uczestników w oparciu o wyniki skanów dojrzałości cyfrowej oraz kompetencje nabyte w trakcie udziału w programie szkoleniowym.

Przewidywany czas: 1 miesiąc.

Korzyści wynikające z udziału w Szkole lidera 4.0

  1. Absolwenci kursu uzyskają wiedzę merytoryczna i praktyczną umożliwiającą zarządzanie projektami transformacji cyfrowej w firmach.
  2. Podczas kursu uczestnicy wypracują pod okiem mentorów wstępne strategie cyfryzacji dla przedsiębiorstw, które reprezentują.
  3. Zainteresowani mogą liczyć na wsparcie Platformy Przemysłu Przyszłości w procesie transformacji cyfrowej.
  4. Udział w Szkole lidera 4.0 to także szansa na wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

Zasady uczestnictwa w Szkole lidera 4.0

Udział w projekcie jest bezpłatny i ma formę wsparcia, które stanowi pomoc publiczną realizowaną w formule pomocy de minimis o intensywności 100%. W kursie może wziąć udział 15 uczestników – tylko jedna osoba z przedsiębiorstwa. O zakwalifikowaniu do Szkoły lidera decyduje kolejność zgłoszeń. Na podstawie umowy z PPP uczestnik otrzyma:

  1. Kompleksową obsługę szkoleniową, wsparcie prowadzących oraz materiały szkoleniowe.
  2. Mentoring i ekspercką pomoc.
  3. Wsparcie szkoleniowe w realizacji wewnętrznego audytu ADvanced MAnufaturing.
  4. Infrastrukturę szkoleniową i demonstracyjną.
  5. Obsługę organizacyjną i formalną w zakresie kursu.

Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnej organizacji swojego dojazdu na zajęcia, zakwaterowania umożliwiającego mu udział w zjazdach szkoleniowych oraz do uczestnictwa w min. 80% elementów programu Szkoły lidera.

W razie pytań zapraszamy do kontaku:

Email: szkolenia@fppp.gov.pl

Organizator

Platforma Przemysłu Przyszłości (logotyp)

Partnerzy

Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych (logotyp)