Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Przedmiot wsparcia

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest skierowana do firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R) i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Ulga ma obniżyć koszty wytwarzania własności intelektualnej (np. patentów czy wdrożenie innowacji), do czego niezbędne jest zatrudnienie osób o wysokich kompetencjach. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest elementem pakietu podatkowego wspierającego innowacyjność polskiej gospodarki w ramach Polskiego Ładu.

Główne zasady

  • Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych, uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.
  • Możliwość skorzystania z ulgi pomniejsza kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek.
  • Ulga przysługuje tylko w sytuacji, gdy podatnik (pracodawca) poniósł w danym roku stratę albo podstawa opodatkowania była niższa niż kwota odliczenia z tytułu ulgi B+R.
  • Pracownik będzie mógł zostać zakwalifikowany do ulgi, jeśli czas jego pracy przeznaczonej na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.
  • Ulga będzie dotyczyła innowacyjnych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, a także znajdzie zastosowanie w przypadku dochodów (przychodów) uzyskanych przez nich z tytułu praw autorskich.
  • Planowanym rezultatem wprowadzenia ulgi będzie: obniżenie kosztów prowadzenia prac B+R, większa możliwość zaangażowania wysokiej klasy specjalistów i zaoferowania im lepszych warunków pracy, co przełoży się na wzrost potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Sposób finansowania

Wysokość ulgi wynika z przemnożenia nieodliczonej kwoty ulgi B+R przez odpowiednią dla przedsiębiorcy stawkę podatku.

Planowane terminy

Ulga wchodzi w życie z początkiem 2022 roku.

Organizator

Ministerstwo Finansów

Podstawa prawna

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002105/O/D20212105.pdf

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*