NEON II

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji i cyfryzację w PKN ORLEN

Przedmiot wsparcia

NEOIN II to wspólne przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego. W ramach II konkursu o dofinasowanie mogą ubiegać się projekty dotyczące rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacji procesów.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogę ubiegać się jednostki naukowe, przedsiębiorstwa jak również ich konsorcja. Liderem konsorcjum może być tylko przedsiębiorstwo. Konsorcjum może składać się nie więcej niż z 5 podmiotów.
 • Zakres tematyczny obejmuje zagadnienie badawczo – innowacyjne systemu monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne, w tym:
  • Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.
  • Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji.
  • Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.
 • Wsparciem mogą być objęte badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Wsparcie udzielane Wykonawcy będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR i środków finansowych wypłacanych przez PKN ORLEN i będzie wypłacone po spełnieniu warunków określonych w Umowie o realizację projektu.
 • Realizacja projektu jest podzielona na fazy, przy czym po każdej z nich następuje ocena, która jest podstawą decyzji o finansowaniu kolejnej fazy. Wskutek negatywnej oceny jednej fazy umowa o realizację projektu może, z zastrzeżeniem szczegółowych jej postanowień, wygasnąć.
 • Liczba faz w projekcie powinna wynosić minimalnie 3, maksymalnie 5.
 • Wszelkie prawa do rezultatu projektu będą przysługiwać wspólnie wykonawcy z jednej strony oraz PKN ORLEN z drugiej strony w częściach odpowiadających ich udziałowi finansowemu w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu z uwzględnieniem dofinansowania udzielonego Wykonawcy w taki sposób, że prawa do rezultatu projektu w części odpowiadającej udziałowi dofinansowania będą przysługiwały Wykonawcy.
 • W razie podjęcia przez PKN ORLEN decyzji o wdrożeniu rezultatu projektu w działalności PKN ORLEN, Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia swojego udziału we wspólnym prawie do rezultatu projektu na PKN ORLEN.
 • Maksymalny okres realizacji 48 miesięcy.

Sposób finansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 mln zł.
 • Intensywność wsparcia w zależności od rodzajów wydatków kwalifikowalnych i wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 25% do 80%.
 • Intensywność wsparcia w przypadku jednostek naukowych wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 27.01.2023 r.
 • zakończenie naboru: 31.03.2023 r.

Budżet konkursu

8 mln zł.

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*