Inicjatywa CORNET

Pieniądze na badania branżowe

Przedmiot wsparcia

Celem Inicjatywy CORNET jest wspieranie i rozwój badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

Główne zasady

 • Wnioskodawcą mogą być zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw, które spełnia następujące warunki.
  • nie działa dla zysku (non-profit) lub wypracowany zysk przeznacza w całości na cele statutowe;
  • zrzesza podmioty wg kryterium branżowego;
  • zrzesza minimum 20 mikro, małych i średnich przedsiębiorców, albo mikro, mali i średni przedsiębiorcy stanowią co najmniej, 50% członków zrzeszenia (warunki rozłączne);
  • prowadzi działania mające na celu identyfikację potrzeb badawczych swoich członków i/lub działania badawczo-rozwojowe na ich rzecz.
 • Zakres tematyczny nie został ograniczony i mogą być finansowane projekty o dowolnej tematyce zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego.
 • Wnioskodawca podpisuje umowę o dofinansowanie projektu. Jednostka naukowa nie jest stroną umowy o dofinansowanie projektu, lecz wykonuje badania w ramach projektu na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą. Wnioskodawca i jednostka naukowa są członkami konsorcjum międzynarodowego i podpisują umowę konsorcjum międzynarodowego.
 • Krajami partnerskimi są: Austria, Belgia – Flandria, Belgia – Walonia, Brazylia, Czechy, Holandia, Kanada – Quebec, Niemcy, Japonia, Peru, Szwajcaria, Tajwan i Turcja.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia diagnozy oraz konsultacji potrzeby realizacji projektu wśród przedstawicieli środowiska przedsiębiorstw branżowych (co najmniej wśród członków zrzeszenia Wnioskodawcy) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że zakres tematyczny projektu jest zgodny z potrzebami danej branży przemysłowej określonymi w agendzie, strategii badawczej lub innym dokumencie strategicznym opracowanym przez Wnioskodawcę.
 • Rezultaty prac badawczych powstałe w wyniku realizacji projektu są szeroko rozpowszechnione na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów. Zasady dostępu do wyników prac badawczych powinny być uregulowane w umowie konsorcjum międzynarodowego.
 • Realizacja badań branżowych w ramach projektu międzynarodowego jest dofinansowywana przez agencje finansujące w poszczególnych krajach partycypujących w projekcie. Na poziomie krajowym partnerzy projektu składają wniosek do krajowej agencji finansującej wg formularza krajowego. Wniosek krajowy zawiera opis zadań wykonywanych przez partnera krajowego w ramach realizowanego projektu międzynarodowego. Wniosek międzynarodowy, składany przez Koordynatora projektu, stanowi opis całego projektu z uwzględnieniem zadań wykonywanych przez poszczególnych partnerów krajowych i dołączany jest do wniosku krajowego składanego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Sposób finansowania

 • maksymalny poziom dofinansowania
  • do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych zrealizowanych przez jednostkę naukową,
  • do 85% w przypadku kosztów realizacji projektu poniesionych przez zrzeszenie branżowe,
 • sfinansować można: badania przemysłowe i prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 20.12.2022 r.
 • zamknięcie naboru: 29.03.2023 r.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach przeznaczono 750 000 euro.

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*