Przejdź do treści

Zachodniopomorskie – kompleksowe projekty B+R


Pieniądze na B+R

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a także partnerstwa przemysłowo-naukowe, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej, w których przedsiębiorstwo jest liderem.
 • Wsparciem zostaną objęte projekty związane z opracowaniem innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym w zakresie produkcji wyrobów lub usług oraz dystrybucji i logistyki), co najmniej na poziomie regionalnym.
 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do wdrożenia.
 • Wdrożenie efektów realizacji projektu, tj. wyników prac B+R, musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie regionalnym.
 • W ramach naboru mogą być realizowane następujące moduły:
  • B+R – koszty wynagrodzeń personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (moduł obligatoryjny),
  • prace przedwdrożeniowe – koszty działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R,
  • zaplecze badawczo-rozwojowe – koszty inwestycji w infrastrukturę B+R,
  • rozwój kompetencji – koszty szkoleń personelu badawczego,
  • wdrożenie wyników B+R – koszty wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej.
 • Projekty, w których nie przewidziano przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.
 • Inwestycja musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Projekt musi dotyczyć Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Wsparcie udzielane jest w formie dotacji, przy czym dofinansowanie na moduł Wdrożenie wyników B+R stanowić będzie dotację warunkową.
 • Jednym z obowiązkowych załączników jest zdefiniowana agenda badawcza.

Sposób finansowania

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych modułu B+R wynosi 5 000 000 zł.
 • Intensywność wsparcia w zależności od wybranego modułu i wielkości przedsiębiorstwa: 40%-100%.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 31.10.2023 r.
 • zakończenie naboru: 11.12.2023 r.

Budżet konkursu

47,4 mln zł

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na