Przejdź do treści

Warmińsko-Mazurskie – kompetencje dla gospodarki przyszłości


Pieniądze na rozwój kompetencji

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest rozwijanie zaawansowanych umiejętności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w obszarach wykazujących wpływ na inteligentną specjalizację regionu w procesie przedsiębiorczego odkrywania, umiejętności cyfrowych oraz zielonej gospodarki. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.11 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.    

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje badawcze oraz ośrodki innowacji.
 • W przypadku, gdy Beneficjentem wsparcia będzie przedsiębiorstwo:
  • jego podstawową działalnością musi być działalność szkoleniowa,
  • organizowane w ramach projektu działania muszą być kierowane do innych MŚP z wyłączeniem Beneficjenta.
 • Wnioskodawca musi posiadać siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przez co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem naboru.
 • Wnioskodawca musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw potwierdzone wystawionymi fakturami, zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, certyfikatami lub otrzymanymi referencjami.
 • Dofinansowana zostanie organizacja szkoleń, warsztatów, wydarzeń mających na celu rozwijanie zaawansowanych umiejętności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w obszarach wykazujących wpływ na Inteligentne Specjalizacje regionu, związanych z innowacyjnością, inteligentnymi specjalizacjami, przedsiębiorczością, transferem wiedzy i technologii.
 • Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty wykazuje wpływ na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować przeprowadzoną analizę popytu na usługi oferowane w ramach projektu, załączając porozumienia, listy intencyjne, badania, analizy: własne, zlecone lub ogólnodostępne.
 • Grupą docelową wsparcia muszą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP, posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Wnioskodawca w okresie realizacji projektu zorganizuje minimum 2 szkolenia obejmujące wsparciem minimum 20 MŚP oraz minimum 40 osób-pracowników MŚP.

Sposób finansowania

 • maksymalna wartość projektu: 800 000 zł
 • maksymalna intensywność wsparcia: do 85%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 05.12.2023 r.
 • zakończenie naboru: 22.12.2023 r.

Budżet konkursu

17,9 mln zł

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na