Przejdź do treści

Warmińsko-Mazurskie – cyfrowe MŚP


Pieniądze na cyfryzację

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacji i robotyzacji procesów. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.12 Cyfrowe MŚP w Programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i posiadające siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Projekt powinien w jego przeważającej części dotyczyć wdrożenia specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, w skład których wchodzą wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji.
 • Projekt nie otrzyma wsparcia, jeżeli dotyczy wyłącznie niżej wymienionych obszarów:
  • działania marketingowe (E-Marketing);
  • Public Relations (E-PR);
  • automatyzacja prac biurowych (OA – Office Automation);
  • przygotowanie publikacji (DTP – Desktop Publishing);
  • wykorzystanie elektronicznych narzędzi komunikacji – poczta elektroniczna, komunikatory internetowe;
  • płatności bezgotówkowe;
  • e-faktury.
 • Wnioskodawca jest zobligowany do opisania w studium wykonalności/ biznes planie istniejących w przedsiębiorstwie procesów i uzasadnienia wpływu projektu na usprawnienie co najmniej jednego procesu w przedsiębiorstwie jak np.: produkcja, marketing, logistyka, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie jakością, kontrola, BHP, obsługa posprzedażowa, zarządzanie kadrami, zaopatrzenie, logistyka itp.
 • Wsparcie procesów cyfryzacji powinno przełożyć się na podniesienie jakości i dostępności świadczonych e-usług, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych. Dotyczy to przede wszystkim kwestii niepełnosprawności, miejsca zamieszkania oraz wieku użytkowników.
 • Projekty muszą uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania i stosowania w produktach projektu standardu dostępności cyfrowej WCAG 2.1. na poziomie AA.
 • Wsparte przedsiębiorstwa zobowiązane będą do tworzenia i świadczenia usług elektronicznych spełniających standardy dostępności zgodnie z dyrektywami (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług i (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 • Projekty powinny uwzględniać kwestię cyberbezpieczeństwa.
 • Projekty muszą być zgodne z inteligentną specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Premiowane będą projekty zlokalizowane na terenie powiatów przygranicznych.
 • W ramach naboru jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 000 PLN
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 500 000 PLN

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 25.06.2024 r.
 • zakończenie naboru: 23.07.2024 r.

Budżet konkursu

19,9 mln PLN

Organizator

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na