V4-Korea Konkurs

Pieniądze na czystą energię i inżynierię materiałową

Przedmiot wsparcia

Celem wspólnego konkursu krajów Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Korei jest rozwój współpracy w obszarze nauki i technologii oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa, organizacja badawcze i ich konsorcja.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, organizacja badawcze oraz ich konsorcja.
 • W każdym projekcie powinno brać udział co najmniej 3 partnerów: 1 z Korei i 2 z dwóch różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej, przy czym liderem zawsze jest podmiot z Korei.
 • Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
  • czystą energię,
  • inżynierię materiałową.
 • W trakcie oceny pod uwagę będzie brany poziom innowacyjności projektu, doświadczenie kadry badawczej, oczekiwane rezultaty oraz wartość dodana projektu współpracy międzynarodowej.
 • Partnerem konkursu po stronie tajwańskiej jest National Research Foundation of Korea.
 • Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez system https://www.iris.go.kr należący do National Research Foundation of Korea (NRF). Wniosek składa tylko lider koreański w imieniu całego konsorcjum.
 • Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).
 • Rekomenduje się wykorzystanie wyszukiwarki Partnerów „PartFinder”, która umożliwia kojarzenie ze sobą podmiotów z sektora nauki i przemysłu z całego Świata. Wyszukiwarka dostępna pod adresem: partfinder.ncbr.gov.pl.
 • Projekt nie powinien trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Sposób finansowania

 • dofinansowanie nie powinno przekroczyć 150 000 euro na projekt,
 • intensywność wsparcia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju projektu 50-80%,

Planowane terminy

 • rozpoczęcie konkursu: 31.03.2023 r.
 • zakończenie konkursu: 12.05.2023 r.

Budżet konkursu

750 000 euro

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju