Świętokrzyskie – działalność badawczo-rozwojowa

Pieniądze na rozwój infrastruktury badawczej

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz realizacja projektów badawczych przedsiębiorstwa prowadzących do opracowania nowego produktu i procesów produkcyjnych. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki pod warunkiem podejmowania współpracy z MŚP/NGO/instytucjami badawczymi.
 • Wsparcie może zostać przeznaczone na:
  • rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw.
 • Wsparcie inwestycji dotyczących zakupu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia poprawnie wypełnionego Biznes Planu zawierającego agendę prac badawczo-rozwojowych (B+R).
 • Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Termin zakończenia projektu nie może być późniejszy niż do 31 października 2023r.

Sposób finansowania

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 000 zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie została określona.
 • Intensywność wsparcia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa: od 50% do 70%.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie konkursu: 30.06.2022 r.
 • zakończenie konkursu: 22.07.2022 r.

Budżet konkursu

8 mln zł.

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*