Przejdź do treści

Śląskie – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji


Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wsparcie MŚP w zakresie dywersyfikacji gospodarczej podregionów górniczych objętych transformacją (w tym automatyzacja i zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych). Konkurs jest realizowany w ramach działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Projekt powinien być realizowany na terenie województwa śląskiego w podregionie katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim.
 • Wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do:
  • zmiany profilu działalności i/lub
  • wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów,
  • zdobycia nowych rynków,
  • stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących;
  • zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
  • wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu,
  • zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz
  • ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.
 • Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje produkcyjne w:
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • koszty pośrednie oraz
  • podnoszenie/zdobycie kwalifikacji przez pracowników.
 • Weryfikacji będzie podlegało, czy Wnioskodawca posiada potencjał administracyjny, finansowy i organizacyjny niezbędny do realizacji projektu.
 • W trakcie oceny będzie weryfikowane, czy projekt realizuje cele Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” – Zielone Śląskie.
 • Ocenie podlegać będzie utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy powstałego bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
 • Premiowane będą projekty, które zakładają wdrożenie GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) w ramach: projektowania zrównoważonych produktów, zapobiegania powstawaniu odpadów i stosowania obiegu zamkniętego w procesach produkcyjnych.
 • Premiowane będą także inwestycje w źródła energii odnawialnej, które zwiększą samowystarczalność pod względem zasobów energetycznych.
 • Ocenie będzie podlegała efektywność wprowadzanych rozwiązań.
 • Realizowany projekty powinny prowadzić do odejścia od branży okołogórniczej.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość dofinansowania: 500 tys. zł
 • maksymalna wartość projektu: 2 mln zł
 • intensywność wsparcia: od 50% do 60%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 05.09.2023 r.
 • zakończenie naboru: 26.09.2023 r.

Budżet konkursu

176,5 mln zł

Organizator

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: