Sieć Otwartych Innowacji

Pieniądze na transfer technologii

Przedmiot wsparcia

Sieć Otwartych Innowacji to projekt wspierający transfer technologii do małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach konkursu organizowanego przez SOI da się zrefundować zakup własności niematerialnej i prawnej w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • W ramach projektu można wdrożyć innowacje produktowe lub procesowe. Grant może być przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z zakupem wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak:
  • patenty lub zgłoszenia patentów,
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
  • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.),
  • prawa do chronionych odmian roślin,
  • topografia układów scalonych,
  • know-how.
 • Koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem.
 • Innowacja powinna być obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata, a na rynku międzynarodowym – nie dłużej niż 5 lat.
 • Wnioskodawca nie może być powiązany osobowo i kapitałowo bądź faktycznie z dostawcą technologii.
 • Do każdego projektu przydzielany jest broker technologii, który wspiera przedsiębiorstwo – biorcę technologii do momentu złożenia wniosku (weryfikuje wstępnie pomysł transferu, odpowiada na pytania związane z aplikacją, doradza w obszarze wyboru krajowych inteligentnych specjalizacji). Dodatkowo broker wspiera dostawców w rozmowach z biorcą technologii. Doradza obu stronom transakcji w procesie transferu.
 • Wdrożenie technologii musi nastąpić do 31 grudnia 2022 roku.

Finansowanie

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 euro.
 • Minimalna kwota dofinansowania: 150 000 złotych.
 • Maksymalna intensywność wsparcia: do 70%.
 • Grant wypłacany w formie refundacji.

Planowany termin naborów

 • Rozpoczęcie naboru: 8 października 2021 roku.
 • Zakończenie naboru: 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji.

Alokacja na konkurs

5,5 miliona złotych.

Organizator

Agencja Rozwoju Przemysłu

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*