Rozwój oferty klastrów dla firm

Pieniądze na rozwój usług dla firm

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastrów, w szczególności poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie B+R+I. Fakultatywnie przedmiotem projektu może być rozwój usług w zakresie internacjonalizacji oraz transferu wiedzy i dobrych praktyk w klastrze. Konkurs jest realizowany w ramach działania 2.17 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-27.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się koordynatorzy:
  • krajowych klastrów kluczowych,
  • ponadregionalnych klastrów wzrostowych.
 • Dofinansowanie może być przeznaczone na:
  • rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi na rzecz członków klastra;
  • działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
  • działania związane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych oraz z udziałem w targach, w wyjazdowych misjach gospodarczych, seminariach, kongresach i konferencjach.
 • Oferta usługowa dotyczy co najmniej jednego z obszarów strategicznych, w tym w szczególności działań w zakresie:
  • transformacji cyfrowej,
  • transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0),
  • gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ),
  • gospodarki niskoemisyjnej,
  • nowoczesnej edukacji.
 • Przedmiot projektu musi wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).
 • W ramach projektu wnioskodawca musi wykazać, że posiada i ma możliwość pozyskania zasobów technicznych i kadrowych wystarczających do jego realizacji.
 • Projekt spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn.

Sposób finansowania

Do 85% w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 30.05.2023 r.
 • zakończenie naboru: 30.08.2023 r.

Budżet konkursu

Łączna alokacja na konkurs 66 mln zł:

 • 49,5 mln zł – dla koordynatorów krajowych klastrów kluczowych,
 • 16,5 mln zł – dla koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości