Racjonalna gospodarka odpadami

Pieniądze na cyfryzację przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się odpadami

Przedmiot wsparcia

Wspierane będą projekty związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, ustanowieniem i utrzymaniem powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, tworzeniem i utrzymaniem zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, zmniejszeniem ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu, wsparciem tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Konkurs jest finansowanych ze źródeł krajowych, przeznaczonych na racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.
 • Wsparcie kierowane do firm może być przeznaczone na: rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Pieniądze można przeznaczyć na:
  • zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • budowę lub modernizację stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • budowę systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów komunalnych,
  • zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
  • zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
  • zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.
 • Wypłata transz dofinansowania może nastąpić wyłącznie w formie refundacji.
 • Pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez beneficjenta ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po zgłoszeniu budowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu.
 • Okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia.
 • Jeżeli w okresie trwałości przedsięwzięcia efekt w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie zostanie utrzymany, koszty kwalifikowane określone w umowie o dofinansowanie będą zmniejszone proporcjonalnie do minimalnego efektu uzyskanego w okresie trwałości.

Sposób finansowania

 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: do 4 mln zł
 • maksymalna intensywność wsparcia: od 50% do 100%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie konkursu: 24.08.2020 r.
 • zakończenie konkursu: 30.06.2022 r.
 • nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym

Budżet konkursu

650 mln zł

Organizator

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*