Podlaskie – wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Pieniądze na innowacje oraz park maszynowy

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia nowych produktów na rynek, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.3 Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 r.

Główne zasady

 • Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których działalność wpisuje się w sekcję C dział 10-17 lub 19-32 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 • Projekt będzie realizowany na trenie województwa podlaskiego.
 • Wsparcie obejmie projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.:
  • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.
 • Planowane wdrożenie innowacji musi być wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę (lub na jego zlecenie) prac B+R.
 • Warunkiem przyznania punktów jest jednoznaczne potwierdzenie, że innowacja jest istotnym i niezbędnym elementem, o który oparto całą koncepcję przedsięwzięcia.
 • W dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej infrastruktury uwzględniono ryzyka związane ze zmianami klimatu, w szczególności zagrożenie powodzią i sposób zarządzania tym ryzykiem.
 • Ocenie podlega publiczny koszt wzrostu sprzedaży eksportowej w przedsiębiorstwie. Punkty będą przyznawane w zależności od ilorazu przyrostu sprzedaży eksportowej będącej rezultatem realizacji projektu i wnioskowanej wartości dofinansowania.
 • Termin realizacji projektu – do 30 września 2023 r.

Sposób finansowania

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000 złotych.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 000 000 złotych.
 • Procentowa intensywność wsparcia:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%,
  • średnie przedsiębiorstwa – do 60%.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie konkursu: 30.05.2022 roku.
 • Zakończenie konkursu: 30.06.2022 roku.

Budżet konkursu

10 milionów złotych.

Organizator

Podlaski Urząd Marszałkowski

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*