Przejdź do treści

Podkarpackie – wsparcie b+r MŚP


Przedmiot wsparcia

Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują wdrożenie we własnej działalności wyników prac b+r mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ i przemysłu 4.0). Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.3 Wsparcie MŚP w Programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Główne zasady

 • O środki w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę/oddział/prowadzą działalność na terenie woj. podkarpackiego przez okres minimum 24 miesięcy.
 • Zakres wsparcia obejmuje wdrożenie we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0).
 • Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie prac badawczo – rozwojowych.
 • Dopuszcza się możliwość wsparcia w formie pomocy de minimis usług doradczych jako elementu kompleksowego projektu.
 • Projekty muszą wpisywać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ujęty w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.
 • Wsparcie w ramach projektu jest udzielane w formie dotacji warunkowej. Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej. Część zwrotna dotacji warunkowej wynosi 50%. Beneficjent jest zobowiązany do jednorazowej spłaty części zwrotnej dofinansowania po 2 latach od zakończenia realizacji projektu. Maksymalna kwota do zwrotu dotacji warunkowej może ulec obniżeniu w zależności od wysokości przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji projektu.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 800 tys. zł
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 mln zł
 • intensywność wsparcia: od 60% do 70%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 01.10.2023 r.
 • zakończenie naboru: 30.10.2023 r.

Budżet konkursu

65 mln zł

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: