Operator dla Strefy Pomysłodawcy

Pieniądze dla operatora na uruchomienie działań dla pomysłodawców

Przedmiot wsparcia

Celem programu jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów. Program jest finansowany ze środków działania 2.4.1 inno_Lab – Centrum Analiz i Pilotaży Nowych Instrumentów POIR 2014-2020 r.

Główne zasady

 • O finansowanie może starać się przyszły operator – osoba prawna, która wspiera działalność innowacyjną i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Wnioskodawcą może być również konsorcjum złożone z maksymalnie 3 osób prawnych.
 • Wybór operatora nastąpi w drodze otwartego naboru zgodnie z kryteriami oceny.
 • Celem wybranego operatora programu będzie:
  • udostępnienie przestrzeni dla wynalazców, oferującej miejsce do eksperymentowania, z możliwością skorzystania ze specjalistycznego sprzętu (w tym laboratoryjnego) oraz umożliwiającej organizację spotkań (m.in. z pomysłodawcami otrzymującymi poszczególne usługi), warsztatów i wymianę doświadczeń,
  • kompleksowa pomoc pomysłodawcom ukierunkowana na transformację pomysłów w produkty (wyroby, usługi) i technologie, przy udziale sieci profesjonalnych ekspertów,
  • organizacja cyklicznych zajęć, warsztatów i spotkań tematycznych (w samej przestrzeni i poza nią), propagujących działalność innowacyjną i eksperymentowanie,
  • koncentracja zasobów materialnych i niematerialnych w jednym miejscu (kumulacja wiedzy, talentów i infrastruktury).
 • Działania operatora będą skierowane do osób fizycznych – kreatywnych i pomysłowych autorów innowacyjnych rozwiązań, innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, badaczy, osób zainteresowanych postępem technologicznym.
 • Wsparcie w formie doradztwa uzyskają osoby, które opracowały wynalazek/koncepcję w warunkach lub zakresie nieobjętym umową o pracę i nie były związane relacjami prawnymi, z których wynika, że prawo własności dóbr intelektualnych ich autorstwa należy do innych podmiotów.
 • Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:
  • wynagrodzenia, podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację programu,
  • koszty usług doradczych, eksperckich, szkoleniowych, prawnych,
  • koszty organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań,
  • koszty wynajmu maszyn, urządzeń, aparatury,
  • koszty zakupu mebli lub wyposażenia,
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków,
  • koszty usług informatycznych oraz związane z zaprojektowaniem, utworzeniem, utrzymaniem i rozbudową narzędzi ICT,
  • koszty administracyjne (np. usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty skarbowe, materiały biurowe, usługi drukarskie),
  • koszty organizacji i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.
 • Planowany termin uruchomienia działań operatora dla pomysłodawców to kwiecień 2021 r.

Sposób finansowania

 • Maksymalna wartość projektu: do 5 mln zł.
 • Poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych: 100%.

Planowane terminy

 • Planowane uruchomienie wsparcia dla pomysłodawców: kwiecień 2021 r.
 • Zakończenie programu: 30 czerwiec 2023 r.

Budżet konkursu

5 mln zł.

Organizator

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*