Mazowieckie – Innowacje w MŚP

Pieniądze na inwestycje w przedsiębiorstwach

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wsparcie aktywności inwestycyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co ma przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia i trwałego rozwoju firm. Konkurs jest realizowany w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, a także ich partnerstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj. uzyskiwały przychody przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Pomoc dostaną przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa.
 • W ramach projektu można ubiegać się o wsparcie na:
  • rozbudowę przedsiębiorstw, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług;
  • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.
 • Wnioskodawca musi wykazać, że w ramach projektu powstanie co najmniej jedno nowe miejsce pracy.
 • W kryteriach wyboru projektów promowane będą wdrożenia wyników B+R.
 • Przy projektach polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, wnioskodawca musi wykazać, że może wykorzystać wyniki prac B+R zgodnie z opisem i celami projektu.
 • Wnioskodawca musi wykazać, że wyniki prac B+R warunkują wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług.
 • Warunkiem uzyskania wsparcia jest wywiązywanie się z zasady „zanieczyszczający płaci”, z której wynika, że koszty usunięcia skutków zanieczyszczenia środowiska ponosi podmiot, który zanieczyszczenie spowodował.
 • Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2022 roku.

Sposób finansowania

 • Minimalna wartość dofinansowania: 400 tysięcy złotych.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 4 miliony złotych.
 • Intensywność wsparcia: do 80%.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie naboru: 13.07.2021 roku.
 • Zakończenie naboru: 31.12.2021 roku.

Budżet konkursu:

52,4 miliona złotych.

Organizator

Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów Unijnych

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*