Przejdź do treści

Małopolska – projekty B+R przedsiębiorstw


Przedmiot wsparcia

Celem naboru jest wsparcie kompleksowych projektów obejmujących prace B+R wraz z wdrożeniem ich rezultatów. Nabór jest realizowany w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe.
 • W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć kompleksowych obejmujących łącznie komponenty:
  • komponent B+R – prace B+R na rzecz przedsiębiorstw, tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych;
  • komponent wdrożeniowy – wdrożenie wyników prac B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w komponencie B+R.
 • Przerwanie realizacji projektu i rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.
 • Wsparcie w komponencie wdrożeniowym jest udzielane wyłącznie Wnioskodawcy w formie dotacji warunkowej, w podziale na część bezzwrotną oraz część zwrotną.
 • Promowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu podaży innowacji wspierających:
  • transformację gospodarki w kierunku przemysłów 4.0, rozumianą jako proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.
  • realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej, stanowiących ekoinnowacje.
 • W trakcie oceny będzie weryfikowany potencjał kadry zarządzającej oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu.
 • Wsparcie będzie kierowane na przedsięwzięcia zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją i uzupełniająco na specjalizacje wyłaniające się z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 300 tys. zł
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 30 mln zł
 • intensywność wsparcia: do 80%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 31.07.2023
 • zakończenie naboru: 26.09.2023

Budżet konkursu

114,9 mln zł

Organizator

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: