Przejdź do treści

Małopolska – Bon na innowacje dla MŚP


Pieniądze na usługi B+R i innowacje

Przedmiot wsparcia

Konkurs jest skierowany na wsparcie zakupu przez MŚP usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego, który różni się znacząco od wcześniejszych i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.2 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-27.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zgodnie z właściwym rejestrem prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.
 • W ramach konkursu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć realizowanych w formule bonów na innowacje, stanowiących element systemu zachęt do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przez przedsiębiorstwa, które służą jednocześnie usprawnieniu transferu wiedzy i lepszemu wykorzystaniu potencjału publicznego sektora B+R, a także proinnowacyjnego otoczenia biznesu.
 • Ocenie będzie podlegał podmiot udzielający usługi pod kątem jego zgodności z katalogiem podmiotów, które mogą być wykonawcami, potencjału kadrowego i technicznego do wyświadczenia usługi.
 • Podmiotami świadczącymi usługi mogą być:
  • uczelnie,
  • Polska Akademia Nauk oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Rezultatem wyświadczonej usługi powinna być innowacja produktowa lub procesowa w skali danego przedsiębiorstwa.
 • Przedmiotem usługi powinny być działania:
  • wspierające transformację w kierunku przemysłu 4.0,
  • upowszechniające rozwój idei Europejskiego Zielonego Ładu,
  • wynikające z faktycznych potrzeb lub mające wpływ na jakość/cykl produkcyjny.
 • Usługi proinnowacyjne mogą występować w projekcie wyłącznie jako element uzupełniający usług badawczo-rozwojowych.
 • Zakup usług badawczo-rozwojowych obejmuje:
  • prowadzenie badań, testów i doświadczeń, w tym opracowywanie prototypów, demonstracje, projekty pilotażowe, testowanie i ich walidację w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.
 • Zakup usług proinnowacyjnych obejmuje:
  • wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech danego produktu, bądź też wykonanie projektu inżynierskiego,
  • zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, oparte na włączeniu użytkowników końcowych do procesu
  • ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami lub certyfikację, prowadzoną na zasadach i przez jednostki oceniające zgodność,
  • usługi związane z ochroną własności intelektualnej.
 • Projekt musi być zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
 • Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada potencjał do samodzielnego wdrożenia rezultatów usług w zakresie: zasobów ludzkich i zasobów technicznych.
 • Ocenie podlega wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zasadę „nie czyń poważnych szkód”.
 • Do wniosku należy dołączyć załącznik dotyczący wyboru podmiotu świadczącego usługi w ramach projektu – oferta wykonawcy lub protokół z wyboru wykonawcy usługi.

Sposób finansowania

 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 300 000 zł
 • intensywność wsparcia: 85%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 30.10.2023 r.
 • zakończenie naboru: 08.01.2024 r.

Budżet konkursu

8,8 mln zł

Organizator

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na