Internacjonalizacja MŚP

Pieniądze na cyberbezpieczeństwo firm eksportujących

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu pt. „Internacjonalizacja MŚP” jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jednym z nakładów możliwych do poniesienia jest zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy zagranicznej. Inicjatywa jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim.
 • Wnioskodawca powinien mieć co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) z potencjałem internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
 • W ramach projektu mogą być finansowane:
  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
  • koszty nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do umiędzynarodowienia działalności, również w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.
 • Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną firmy, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
 • Do wsparcia nie kwalifikują się usługi, których świadczenie stanowi przedmiot działalności gospodarczej wspieranego MŚP.

Sposób finansowania

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 900 000 złotych.
 • Poziom wsparcia: do 85%.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie konkursu: 5 maja 2022 roku.
 • Zakończenie konkursu: 29 czerwca 2022 roku.

Budżet konkursu

50 milionów złotych.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*