Innowacje w powiązaniach kooperacyjnych Polski Wschodniej

Pieniądze na innowacje

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wdrożenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach należących do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych zlokalizowanych na terenie Polski Wschodniej. Powinny one powstać w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Konkurs jest finansowany w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Główne zasady

 • O środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnych powiazań kooperacyjnych zlokalizowanych na terenie województw Polski Wschodniej
  • osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie,
  • należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego,
 • Powiązanie kooperacyjne powinno spełniać następujące warunki:
 • do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
 • przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
 • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w skład powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.
 • Wsparcie można otrzymać na:
  • nabycie oraz leasing maszyn i urządzeń,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług doradczych,
  • zakup usług wspierających innowacyjność,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
 • Realizacja projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r.

Sposób finansowania

 • Minimalna wartość dofinansowania: od 1 mln zł.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: do 10 mln zł.
 • Intensywność wsparcia: do 70%.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie konkursu: 12.07.2022 r.
 • Zakończenie konkursu: 05.08.2022 r.

Budżet konkursu

30 mln zł

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*