Granty na Eurogranty

Pieniądze na przygotowanie projektu finansowanego przez KE

Przedmiot wsparcia

Konkurs jest przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach takich Programów UE, jak Kreatywna Europa, LIFE oraz inne przedsięwzięcia unijne zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, np. Horyzont Europa i Single Market Programme. Inicjatywa jest realizowana w ramach działania 2.3.6 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Główne zasady

 • Pieniądze mogą dostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub oddziałem w Polsce i planują złożyć wniosek w ramach konkursów realizowanych w Programach UE w charakterze: projektodawcy, lub koordynatora/członka konsorcjum.
 • W ramach projektu można sfinansować koszty:
  • usługi doradczej w celu przygotowania projektu,
  • opracowania studium wykonalności,
  • organizacji spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz podróży służbowych,
  • przygotowania i ewentualnej korekty wniosku o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej są one bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu,
  • prezentacji wniosku o Eurogrant przed komisją oceny,
  • tłumaczenia dokumentacji przedkładanej organizatorowi konkursu.
 • Więcej informacji na temat konkursów w ramach Programów UE jest na Portalu Funding and Tender Opportunities.

Sposób finansowania

 • Maksymalny poziom dofinansowania:
  • indywidualne przedsiębiorstwa: 280 060 złotych,
  • podmioty zbiorowe (konsorcja): 239 310 złotych.
 • Maksymalna intensywność wsparcia: 100%.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie konkursu: 01.04.2021 roku.
 • Zakończenie konkursu: 11.08.2022 roku.

Budżet konkursu

5 milionów złotych.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*