Brandenburgia-Polska INTERREG

Pieniądze na transfer technologii

Przedmiot wsparcia

Celem konkurs jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Konkurs jest realizowany w ramach Programu Interreg Brandenburgia – Polska 2021-2027.

Główne zasady

 • O dofinansowanie może ubiegać się podmiot publiczny lub prywatny posiadający lub nieposiadający osobowości prawnej. W projekcie musi uczestniczyć co najmniej 1 podmiot z Brandenburgii i 1 podmiot z Polski.
 • Realizowane projekty muszą przyczyniać się do wzmocnienia współpracy transgranicznej w dziedzinie nauki, badań naukowych i transferu technologii poprzez: działania sieciujące oraz rozbudowę kontaktów, a także wdrażania przyszłościowych i innowacyjnych rozwiązań.
 • Projekty powinny dotyczyć m. in.:
  • współpraca instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw, w celu wspierania transferu wiedzy i technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań;
  • rozbudowa istniejących lub nawiązanie nowych kooperacji między instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami, które przyczyniają się do aktywizacji potencjału innowacyjnego i wdrażania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań np. w dziedzinach zdrowia, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i inteligentnych systemów energetycznych, technologii wodorowych, gospodarki niskoemisyjnej, mobilności oraz konstrukcji lekkich;
  • działania w celu wsparcia badań i rozwoju nakierowanych na praktyczne zastosowania oraz wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorstwa, administrację publiczną i obywateli;
  • działania na rzecz wspierania innowacyjnych, zorientowanych na przyszłość rozwiązań w zakresie transgranicznej zrównoważonej i multimodalnej mobilności;
  • działania w celu wypracowania i wypróbowania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości transgranicznej ochrony zdrowia.
 • Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony w systemie Jems w dwóch językach programu – niemieckim i polskim. Dostęp do systemu Jems: https://www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu/no-auth/login

Sposób finansowania

 • minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 50 000 euro,
 • intensywność wsparcia: do 80%.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 06.04.2023 r.
 • zakończenie naboru: 30.06.2023 r.

Budżet konkursu

4 mln euro

Organizator

Wspólny Sekretariat Interreg Brandenburg – Polska