Bony na cyfryzację

Pieniądze na oprogramowanie oraz maszyny i urządzenia

Przedmiot wsparcia

Konkurs zapewni wsparcie finansowe przedsiębiorcom, którzy planują kupić lub licencjonować oprogramowanie oraz usługi niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych na bazie technologii cyfrowych. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą otrzymać pieniądze na środki trwałe niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych w oparciu o cyfryzację i dostosowanie modelu działalności do warunków działania wynikających z pandemii koronawirusa. Konkurs jest realizowany w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.
 • Pieniądze można przeznaczyć na:
  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfrowego (komponent obligatoryjny projektu),
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego służącego do przesyłu lub magazynowania danych, środków trwałych niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfrowego (komponent fakultatywny projektu).
 • Jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych wynosi 150 000 zł.
 • Projekt powinien znacząco wpływać na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Realizacja projektu może stanowić uzupełnienie dla toczących się już procesów, spowodować zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii.
 • Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowo oferty.
 • Projekt może dotyczyć działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według PKD głównej działalności.
 • Wsparcie jest przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu.

Sposób finansowania

 • Minimalny poziom dofinansowania: 51 tys. zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 255 tys. zł.
 • Intensywność wsparcia: do 85%.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie konkursu: 20.09.2021 r.
 • Zakończenie konkursu: 20.10.2021 r.

Budżet konkursu

110 milionów złotych.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*