Przejdź do treści

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP


Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. W ramach konkursu dofinansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów wynikających z opracowanej mapy drogowej transformacji, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.2 Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-27.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).
 • Środki można przeznaczyć na:
  • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0, działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo,
 • Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
 • Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest Mapa drogowa transformacji, która jest zgodna z zakresem minimalnym, określonym w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
 • Zakres projektu – działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu są zgodne z działaniami rekomendowanymi do wdrożenia wskazanymi w mapie drogowej oraz obejmuje realizację kompleksowych działań na rzecz automatyzacji lub robotyzacji, prowadzących do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.
 • Preferowane będą projekty obejmujące nabycie i wdrożenie co najmniej jednego robota przemysłowego w procesie technologicznym przedsiębiorstwa lub nabycie i wdrożenie co najmniej jednego autonomicznego robota usługowego w procesach wspierających proces technologiczny.
 • W ramach oceny badane będzie, czy rezultat projektu obejmuje wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji w procesie biznesowym (innowacji procesowej) polegajacej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji.
 • Projekt powinien obejmować automatyzację lub robotyzację co najmniej jednego z etapów produkcji.
 • Dodatkowo premiowane będą projekty, w których zostanie wprowadzona innowacja produktowa.
 • Premiowane będą projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, w których w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przychody z działalności produkcyjnej lub działalności usługowej (sprzedaż usług własnych lub sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wnioskodawcę) stanowiła największy procent przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Weryfikacji będzie podlegało, czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
 • Oceniane będzie, czy wdrażana innowacja procesowa nakierowana jest na zaspokojenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami znosząca bariery w świadczeniu pracy na danym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 tys. zł
 • maksymalny poziom dofinansowania: 3 mln zł
 • intensywność wsparcia: 85%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 02.08.2023
 • zakończenie naboru: 25.10.2023

Budżet konkursu

100 mln zł

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: