Przejdź do treści

Jak firmy współpracują ze szkołami?


  • Najczęstsza forma kooperacji biznesu ze szkolnictwem wiąże się ze stażami i praktykami zawodowymi.
  • Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć jest zwykle spowodowane chęcią budowy dobrych relacji ze szkołami i szkolenia specjalistów.
  • Wnioski pochodzą z publikacji „Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji. Raport z badań”.

4/5 przedsiębiorców, którzy współpracują z sektorem edukacji, deklaruje prowadzenie stażów i praktyk zawodowych. Kursy dla uczniów organizuje blisko połowa, a 35% udostępnia szkołom swoich instruktorów. Inne formy kooperacji obejmują wykłady ekspertów w placówkach oświatowych oraz uruchamianie rekrutacji wśród absolwentów konkretnych szkół. Jak zaznaczają autorzy raportu, najmniej popularne są klasy patronackie, choć uczestnicy wywiadów uznają je za bardzo dobry sposób współdziałania, ponieważ umożliwiają podniesienie jakości nauczania dzięki ścisłemu powiązaniu go z potrzebami rynku. Takie rozwiązanie daje dostęp uczniom do maszyn i materiałów danej firmy, a także specjalistycznych kursów czy stypendiów.

Rozpoczynanie partnerstw

Najczęstszym powodem nawiązywania współpracy jest budowanie dobrych relacji ze szkołami, a także szkolenie specjalistów – takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 59% i 58% ankietowanych. Kolejne przyczyny dotyczą wzbudzenia zainteresowania przedsiębiorstwem, uzupełnienia braków kadrowych oraz pozyskania młodych talentów. W 45% przypadków inicjatorami kooperacji byli pracodawcy, z kolei szkoły rozpoczęły 37% przedsięwzięć. Z opracowania wynika, że pomocne są także izby samorządu gospodarczego, jak Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK), Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza oraz Polska Izba Budownictwa.

Zalety współdziałania

Przedsiębiorcy w większości (94%) przyznali, że są zadowoleni z partnerstw z instytucjami edukacyjnymi. Jeśli chodzi o korzyści, wymieniają przede wszystkim możliwość pozyskania nowych pracowników, często wykształconych zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Ponadto, zdaniem części pracodawców, współpraca skutkuje również nowymi pomysłami oraz świeżym spojrzeniem na funkcjonowanie organizacji. Ankietowani zaznaczali, że najważniejsze cechy osób uczestniczących w stażach i praktykach, to gotowość do uczenia się, komunikacja i umiejętność pracy w zespole, podejmowanie inicjatywy. Kolejne miejsca zajęły: obsługa komputerów oraz kompetencje analityczne.

Raport „Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji”

Opracowanie powstało na podstawie badania ilościowego i jakościowego. Pierwsze zrealizowano z wykorzystaniem wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych. Udział w ankiecie wzięło 201 firm – próbę dobrano w taki sposób, by odzwierciedlać strukturę polskich przedsiębiorstw, jeśli chodzi o ich wielkość. 4 główne branże reprezentowane przez respondentów to: usługi, produkcja przemysłowa, handel oraz budownictwo. Celem badania jakościowego było przeanalizowanie współpracy placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami. Raport z badań, wydany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, przygotowali Agata Smolak, ekspertka Platformy Przemysłu Przyszłości i Michał Pachocki – główny specjalista ds. badań w Departamencie Badań i Analiz FRSE.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na